AKTI FAKULTETA

DOZVOLA ZA RAD (.PDF)

STRATEGIJA OBEZBEĐENJA KVALITETA (.PDF)

POLITIKA KVALITETA (.PDF)

STATUT FAKULTETA (.PDF)

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FAKULTETA (.PDF)

STANDARDI I PROCEDURE ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA STUDIJA (.PDF)

Odluka o izjednačavanju studijskih programa 2006-2008 sa akreditovanim programom iz 2009 (.pdf)

PRAVILNIK O PRAVILIMA STUDIJA (.PDF)

PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA I OCENJIVANJU NA ISPITU (.PDF)

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA (.PDF)

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA DOŽIVOTNO UČENJE (.pdf)

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI (.PDF)

PRAVILNIK O RADU BIBLIOTEKE (.PDF)

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (.PDF)

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA (.PDF)

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.PDF)

STANDARDI (UPUTSTVA) ZA PRIJAVLJIVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE, ZA PISANJE IZVEŠTAJA O PODOBNOSTI KANDIDATA I TEME ZA IZRADU DOKTORSKE DISERTACIJE I ZA PISANJE IZVEŠTAJA O OCENI URAĐENE DOKTORSKE DISERTACIJE (.PDF)

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJAMA  (.PDF)

PRAVILNIK O PRISTUPNOM PREDAVANJU(.PDF)

PRAVILNIK O RANGIRANJU STUDENATA(.PDF)

ZAKLJUČAK SKONUS-a i KONUS-a O RANGIRANJU STUDENATA (.PDF)

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA (.PDF)

PRAVILNIK O RADU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH (.PDF)

ETČKI KODEKS NASTAVNIKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

PRAVILINIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU (.PDF)

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA RAD NASTAVNIKA I SARADNIKA EKONOMSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU NA DRUGOJ VISOKOSKOLSKOJ USTANOVI (.PDF)

POSLOVNIK O RADU SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

ODLUKA O VISINI ŠKOLARINE

Odluka o utvđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu osnovnih, master i doktorskih studija na Univerzitetu u Kragujevcu

Pravilnik o opštim uslovima i korišćenju usluga AMRES

PRAVILNIIK O SAMOVREDNOVANJU (.PDF)

Pravilnik o načinu izvođenja i oceni pristupnog predavanja (.pdf)

Pravilnik o visini troskova studija i vrsti i visini drugih naknada na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu (.pdf)

Izveštaj o radu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu u periodu 18.09.2016.-18.09.2017.god. (.pdf)

Program rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u akademskoj 2017-18. godini (.pdf)

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici (.pdf)

Moodle E-Learning