Stipendije i Konkursi
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Studijski program Ekonomija

Studijski program master akademskih studija Ekonomija sadrži sve elemente utvrđene zakonom:

 • nazive i ciljeve studijskog programa;
 • vrsta studija i ishod procesa učenja;
 • stručni i akademski naziv;
 • uslovi za upis ne studijski program;
 • lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem;
 • način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija;
 • bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB bod).

Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija, a dostupni su i u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Studijski program master akademskih studija Ekonomija traje jednu godinu (2 semestra), ima ukupno 60 ESPB bodova i pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke.

Studijski program master akademskih studija Ekonomija ima dva modula, MODUL 1 - Opšta ekonomija i MODUL 2 - Finansije, berze i bankarstvo, i daje akademski naziv MASTER EKONOMISTA.

Uslovi upisa na studijski program i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Pravilnikom o pravilima studija Fakulteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu.

Metod izvođenja nastave zavisi od tipa nastave i obuhvata: aktivnu nastavu, samostalni rad studenata, kolokvijume, ispite, studijski istraživački rad, izradu master rada.

Aktivna nastava se ostvaruj e putem predavanja, vežbi, konsultacij a, mentorskog rada. Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema utvrđenom rasporedu.

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Ekonomija je da se, daljim naučno-stručnim obrazovanjem, studentima omogući produbljivanje znanja iz oblasti: mikro i makroekonomske teorije i politike; finansiranja ekonomskog razvoja; relevantnih aspekata procesa globalizacije, tranzicije i međunarodne ekonomske integracije; institucionalnih pravila i institucionalne strukture u okviru koje se donose mikro i makro ekonomske odluke značajne za funkcionisanje ekonomskog sistema i ekonomskih subjekata; ekonomije rasta i razvoja; monetarne politike i javnih finansija; institucija finansijskog tržišta i finansijskih instrumenata; bankarskog poslovanja i elektronskog sistema plaćanja.

Znanja stečena na studijskom programu Ekonomija, u okviru modula Opšta ekonomija i Finansije, berze i bankarstvo, studentima pružaju mogućnost da uspešno ovladaju tehnikama i veštinama za kompetentno rešavanje ključnih problema sa kojim se suočavaju privredni subjekti, banke i druge finansijske ustanove, državne institucije, profitne i neprofitne organizacije, u kojima će budući master ekonomisti biti profesionalno angažovani.

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje najsloženijih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti u organizacijama i institucijama u kojima budu radno angažovani, u složenim uslovima globalnih ekonomskih procesa i ubrzanog tehnološkog razvoja. Studijski program master akademskih studija pruža kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno- stručna i stručno-aplikativna znanja za dalje naučno i strčno usavršavanje studenata, kao i za njihovo uspešno uključivanje u obrazovni i naučni proces doktorskih akademskih studija.

Ciljevi studij skog programa diplomskih akademskih studij a Ekonomija proizilaze iz osnovnih ciljeva i zadataka Fakulteta i opredeljeni su svrhom ovog studijskog programa. Veštine i specifična znanja, koja se nude studijskim programom Ekonomija, bliže su opredeljena jednim od dva modula - Opšta ekonomija i Finansije, berze i bankarstvo. Ciljevi studijskog programa su:

 • Produbljivanje teorijskih, metodoloških, naučnih i stručnih znanja u oblasti opšte ekonomije, makroekonomije, privrednog rasta i razvoja, institucionalne ekonomije, međunarodnih finansija, finansijskih institucija i instrumenata, bankarskog i berzanskog poslovanja;
 • Osposobljavanje studenata za razumevanje i dalje proučavanje ključnih otvorenih pitanja savremene ekonomske teorije i ekonomske prakse;
 • Osposobljavanje studenata za kompetentnu primenu stečenih teorijskih i aplikativnih znanja u rešavanju konkretnih problemskih situacija sa kojim se, u svom funkcionisanju suočavaju privredni subjekti, bankarske i finansijske institucije, organi državne i lokalne uprave, u kojim će budući master ekonomisti biti radno angažovani;
 • Osposobljavanje studenata master akademskih studija da tokom studija, a pre svega prilikom izrade i odbrane master rada, steknu znanja i tehnike za samostalno teorijsko i praktično sagledavanje relevantnih problema savremene ekonomske nauke i prakse;
 • Sticanje znanja neophodnih za nastavak školovanja studentaa u okviru doktorskih akademskih studija.

Studenti koji završe master akademske studije Ekonomija posedovaće opšte kompetencije koje se odnose na sposobnost: analitičkog rasuđivanja, planiranja i organizovanja, rešavanja problemskih situacija, primene znanja u praksi, fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama, samostalnog rada i upravljanja proj ektima.

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, odnosno, stručne kompetencije koje se detaljnije specificiraju u okviru opisa ishoda učenja na modulima u okviru studijskog programa Ekonomija.

Studenti dopunjavaju znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u cilju primene stečenih znanja i veština za rešavanje konkretnih problema u poslovnom okruženju na nivou ekonomskih subjekata kao i pripreme za dalji naučno- istraživački rad.

Modul Opšta ekonomija

Studenti stiču akademska znanja i praktične veštine koje im omogućavaju uspešno rešavanje složenih problema na nivou preduzeća, banaka, organa državne i lokalne uprave i drugih profitnih i neprofitnih organizacij a.

Stečena specifična znanja o funkcionisanju ekonomije u savremenim uslovima, pružaju kompetencije master ekonomisti da aktivno učestvuje i doprinesi rešavanju konkretnih ekonomskih problema.

Studenti se osposobljavaju za samostalnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu rasta i razvoja nacionalne ekonomije, kao i za uspešno sagledavanje i predviđanje sadašnjeg i budućeg kretanja domaće privrede.

Studenti stiču kompetencije za obavljanje kompleksnih ekonomskih poslova u različitim javnim institucijama i privatnim preduzećima.

Studenti se osposobljavaju za samostalno praćenje aktuelnih teorijskih i praktičnih ekonomskih trendova, što predstavlja uslov za bavljenje složenim analitičkim aktivnostima u radu državnih organa, organa lokalne samouprave, za rad na fakultetima i naučno-istraživačkim institutima, kao i za dalje naučno napredovanje u okviru doktorskih akademskih studija.

Modul Finansije, berze i bankarstvo

Studenti stiču akademska znanja i praktične veštine koje im omogućavaju rešavanje složenih problema na nivou preduzeća, u bankama i drugim finansijskim institucijama, konsultantskim kućama, brokersko-dilerskim društvima, berzama, osiguravajućim društvima, penzionim i investicionim fondovima.

Studenti su osposobljeni za kompetentno teorij sko i praktično sagledavanje ključnih relacija finansijskog i realnog sektora savremene ekonomije.

Kompetencija studenata se manifestuje kroz osposobljenost studenata za stručno i odgovorno upravljanje relevantnim transakcijama na finansijskom tržištu, u cilju uspešnog poslovanja subjekata u kojim obavljaju odgovorne poslove.

Studenti su osposobljeni za praćenje aktuelnih tendencija u bankarskom sektoru, u svetu i kod nas, i za procenu i upravljanje kreditnim i tržišnim rizicima.

Moodle E-Learning