Stipendije i Konkursi
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Studijski program Poslovna Ekonomija i menadžment

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i menadžment sadrži sve elemente utvrđene zakonom:

 • nazive i ciljeve studijskog programa;
 • vrsta studija i ishod procesa učenja;
 • stručni i akademski naziv;
 • uslovi za upis ne studijski program;
 • lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem;
 • način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija;
 • bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB bod).

Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija, a dostupni su i u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i menadžment traje jednu godinu, (2 semestra), ima ukupno 60 ESPB bodova i pripada polju društveno- humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke.

Studijski program master akademskih studija Poslovne ekonomija i menadžment ima pet modula: MODUL 1 - Računovodstvo i poslovne finansije, MODUL 2 - Menadžment u turuzmu, MODUL 3 - Marketing, MODUL 4 - Međunarodni menadžment i MODUL 5 - Elektronsko poslovanje, i daje akademski naziv MASTER EKONOMISTA.

Uslovi upisa na studijski program i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Pravilnikom o pravilima studija Fakultteta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu.

Metode izvođenja nastave zavisiće od tipa nastave i može biti aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, studijski istraživački rad, izrada master rada.

Aktivna nastava se ostvaruj e putem predavanja, vežbi, konsultacij a, mentorskog rada. Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema utvrđenom rasporedu.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija i menadžment, j e obrazovanje studenata iz oblasti poslovne ekonomij e i menadžmenta na nivou master akademskih studija, koje obezbeđuje produbljivanje znanja u sledećim oblastima: korporativnog upravljanja, poslovne strategije, međunarodnog menadžmenta ljudskim resursima, marketing menadžmenta, interkulturalnog marketinga, kvantitativne analize u marketingu, međunarodnog poslovanja preduzeća, analize specijalnih bilansa, savremenih koncepata upravljanja performansama profitnih i neprofitnih organizacija, analize primene i vrednovanja alternativnih tehnika prestrukturiranja preduzeća, strategijskog planiranja turističke destinacije i upravljanja instrumentima marketing miksa turističke destinacije, upravljanja hotelskim preduzećima, poslovne strategije hotelskih preduzeća, primene informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i procesima menadžmenta i razvoju i implementaciji informacionih sistema u Internet i E okruženju.

Znanja stečena na studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment, u okviru modula Računovodstvo i poslovne finansije, Marketing, Međunarodni menadžment, Menadžment u turuzmu i Elektronsko poslovanje, studentima pružaju mogućnost da uspešno ovladaju savremenim konceptima poslovanja, metodama, standardima, informacionim tehnologijama, tehnikama i veštinama za kompetentno rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju poslovni sistemi u savremenim uslovima.

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje složenih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti u oblasti računovodstva i poslovnih finansija, međunarodnog menadžmenta, menadžmenta u turizmu, marketinga i elektronskog poslovanja.

Svrha studijskog programa je da studentima pruži kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja za njihovo dalje efektivno naučno usavršavanje i uključivanje u obrazovni i naučni proces doktorskih akademskih studija.

Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija i menadžmen proizilaze iz osnovnih ciljeva i zadataka Fakulteta i opredeljeni su svrhom studijskog programa. Veštine i specifična znanja, koja se nude studijskim programom, bliže su opredeljena jednim od pet modula - Računovodstvo i poslovne finansije, Marketing, Međunarodni menadžment, Menadžment u turuzmu i Elektronsko poslovanje. Ciljevi studijskog programa su usmereni na produbljivanje znanja i sticanje veština u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike koja se odnose na:      

 • teorijska i praktična znanja iz oblasti korporativnog upravljanja,
 • istraživanje kompleksnih relacija između investitora, menadžmenta i ostalih stejkoldera,
 • savremene tendencije u stvaranju institucija korporativnog upravljanja u uslovima globalizacije,
 • formulisanje, vrednovanje i implementaciju strategija kao rezultata procesa strategijskog menadžmenta,
 • planiranje i implementaciju marketing aktivnosti u različitim kulturnim okruženjima, 
 • upravljanje kanalima distribucije,
 • primenu statističkih tehnika u postupku analize prikupljenih podataka,
 • teorijsko metodološke osnove finansijskog izveštavanja u procesima osnivanja, promene pravne forme, razdvajanja, sanacije, likvidacije, poravnanja i stečaja preduzeća,
 • savremene koncepte upravljanja preduzećem, performansama preduzeća i njihovog merenja u profitnim i neprofitnim organizacijama,
 • pristupe menadžmentu u turizmu i hotelijerstvu,
 • teorijsko, metodološke i aplikativne dimenzij e istraživanja tržišta,
 • primenu savremenih informacionih sistema baziranih na E konceptu, elektronskih sistema plaćanja i kvantitativnih metoda za podršku poslovnom odlučivanju,
 • razvoj menadžment informacionih sistema u uslovima stalnih promena u okruženju i poslovnim sistemima.
 • osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad u rešavanju različitih problema u svim sektorima privrede (profitni, finansijski, neprofitni), u preduzećima, organima državne uprave, u institucijama tržišne privrede.
 • Osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija.

Studenti koji završe master akademske studije Poslovna ekonomija i menadžment posedovaće opšte kompetencije koje se odnose na: sposobnost analize i sinteze, planiranja i organizovanja, sposobnost rešavanja problema, veštine upravljanja, sposobnost samostalnog i timskog rada, sposobnost komunikacije, sposobnost primene znanja u praksi, sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama, sposobnost upravljanja projektima, efektivne komunikacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, sistemskog pristupa upravljanju rizicima.

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, odnosno stručne kompetencije koje se detaljnije specificiraju u okviru opisa ishoda učenja na modulima u okviru studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment.

Studenti dopunjavaju znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u cilju primene stečenih znanja i veština za rešavanje konkretnih problema u poslovnom okruženju na nivou ekonomskih subjekata kao i pripreme za dalji naučno- istraživački rad.

Modul Računovodstvo i poslovne finansije

Studenti stiču znanja i akademske veštine koje im omogućavaju rešavanje konkretnih problema u preduzećima (multinacionalnim, malim, srednjim), konsultantskim agencijama, revizorskim agencijama, bankama. Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte merenja performansi preduzeća, da primenjuju i vrednuju tehnike prestrukturiranja preduzeća (prestrukturiranje preduzeća u krizi, finansiranje integracija i akvizicija, poreski i računovodstveni tretman prestrukturiranja preduzeća). Studentima stečena znanja omogućavaju sastavljanje i čitanje specijalnih bilansa kao i obavljanje interne kontrole i revizije.

Modul Menadžment u turizmu

Studenti stiču znanja i akademske veštine u sferi kreiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i prodaje i primene savremene informacione i komunikacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu. Stečena znanja studentima omogućavaju rešavanje konkretnih problema u upravljanju hotelskim preduzećima, turističkim destinacijama i drugim organizacijama koje su neposredno ili posredno vezane za oblast turizma.

Modul Marketing

Studenti stiču znanja i akademske veštine koj e im omogućavaj u da individaulno i kao članovi tima rešavaju konkretne marketinške probleme u preduzećima, marketinškim i konsultantskim agencijama. Studenti se osposobljavaju da kreiraju marketinške programe na nacionalnom nivou, ali i da ih, prilikom izlaska na međunarodna tržišta, prilagođavaju specifičnostima različitih kulturnih okruženja. Stečena znanja pomažu studentima i da uspešno upravljaju kanalima distribucije. Studenti stiču veštine u domenu statističke analize podataka i precizne interpretacije dobijenih rezultata.

Modul Međunarodni menadžment

Studenti stiču znanja i akademske veštine koj e im omogućavaj u da individualno i kao članovi tima rešavaju probleme strategijskog upravljanja preduzećem u međunarodnim i globalnim okvirima. Studenti stiču kompentencije iz oblasti korporativnog upravljanja u nacionalnim i transnacionalnim korporacijama. Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da uspešno upravljaju ljudskim resursima u međunarodnom okruženju i da kreiraju efikasan sistem merenja i kontrole ostvarenih rezultata.

Modul Elektronsko poslovanje

Studenti stiču znanja i akademske veštine koje im omogućavaju da specificiraju, formulišu, projektuju i rešavaju kompleksne probleme primene informaciono- komunikacionih tehnologija u poslovnim sistemima, primene savremene metode i tehnike u razvoju informacionih sistema za upravljanje poslovnim procesima, poslovnim komunikacijama preduzeća sa okruženjem (poslovni partneri, finansijske institucije, državni organi, organi lokalne samouprave), upravljaju složenim projektima informacionih sistema, integrišu znanja iz kvantitativnih metoda i menadžmenta u cilju efikasnog odlučivanja.

Moodle E-Learning