Doktorske akademske studije

Ekonomski fakultet organizuje doktorske akademske studije u okviru studijskog programa EKONOMIJA, na koji može upisati 30 studenata u sedištu,  u skladu sa odobrenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese daljem razvoju naučnih oblasti makroekonomije, upravljanja poslovanjem, računovodstva i poslovnih finansija, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan. Studijski program doktorskih studija Ekonomija, doprinesi osposobljavanju studenata za samostalna i originalna naučno i praktično relevantna istraživanja fenomena i problema makroekonomije, poslovne ekonomije i menadžmenta. Na taj način, podržava se razvoj kritičkog mišljenja studenata, kroz produbljivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja. Sticanjem odgovarajućih znanja, studenti su osposobljeni za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, kao i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

Kroz validno osmišljavanje, izradu i odbranu doktorske disretacije, studenti se osposobljavaju da samostalno konceptualizuju i kreativno rešavaju teorijski i praktično relevantne probleme savremene ekonomske nauke i prakse.


Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija, omogućava studentima da kroz odgovarajuća usmerenja usvoje relevantna znanja iz oblasti makroekonomije - Modul: Makroekonomija, upravljanja poslovanjem preduzeća - Modul: Upravljanje poslovanjem preduzeća, računovodstva i poslovnih finansija - Modul: Računovodstvo i poslovne finansije.

 

Doktorske akademske studije vrednuju se sa 180 ESPB, traju tri godine, tokom kojih student sluša i polaže dva obavezna predmeta i pet predmeta po izboru, radi seminarske radove, studijske istraživačke radove i doktorsku disertaciju. Odbranom doktorske diseretacije, student stiče akademsko zvanje - doktor ekonomskih nauka.

Moodle E-Learning