Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana Sveska 3 Volumen 18 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 3 sadrži: Uvodnik, četiri izvorna naučna i tri pregledna članka, prikaz Konferencije, Predmetni indeks članaka objavljenih u Časopisu u 2016, i Pregled autora i naslova svih priloga publikovanih u Ekonomskim horizontima, u 2016.

Uz nastojanja Uredništva Časopisa usmerena na unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, posebno - u vezi sa otvorenošću Časopisa za teorijsko-metodološki i aplikativno validne priloge iz inostranstva - ukazujemo na to da je u Volumenu 18 Godište 2016 Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovano osam naučnih članaka autora iz inostranstva (China, Vietnam, Canada, Turkey, Croatia), što je 44,44% od ukupnog broja objavljenih naučnih članaka.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 3, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrovic

30. decembar 2016.

Moodle E-Learning