Stipendije i Konkursi
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Studijski program Ekonomija – Osnovne akademske studije

Studijski program osnovnih akademskih studija "EKONOMIJA" traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv "diplomirani ekonomista".
Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koje zahtevaju osnovna znanja iz oblasti ekonomije.
U okviru studijskog programa postoje dva modula: Opšta ekonomija i Finansije, berze i bankarstvo. Izbor modula se vrši posle prve godine studija.
Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa – štampaju se svake godine kao posebna publikacija, koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku.
Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Ekonomski fakultet.
Uslovi upisa na studijski program i drugi najbitniji elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom, Pravilnikom o pravilima studija Fakultta i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu.
Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave (1) aktivna nastava, (2) samostalni rad studenta, (3) kolokvijumi, (4) ispiti, (5) studijski istraživački rad, (6) izrada završnog rada itd.
Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, mentorski rad. Ova nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu.
Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Oni su grupisani u akademsko - opšte obrazovne (AO), teorijsko-metodološke (TM), naučno-stručne (NS) i stručno – aplikativne (SA) predmete.
Na prvoj godini studija izučava se osam nastavnih predmeta, od kojih je sedam obaveznih, a jedan se bira od tri ponuđena izborna predmeta. Na drugoj godini se izučava osam nastavnih predmeta od kojih su dva izborna od ponuđenih četiri. Na trećoj i četvrtoj godini izučava se po osam nastavnih predmeta, od kojih je šest obaveznih, a dva nastavna predmeta student bira od pet ponuđenih. U svakom semestru predviđeno je po četiri nastavna predmeta.

Svrha studijskog programa "EKONOMIJA" je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija itd.
Savremeno koncipiran studijski program pruža mogućnost budućem stručnjaku da na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi kompleksnih elemenata privrednog sistema i njegovih sastavnih delova – kreiranje ekonomske politike, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou pojedinačnih privrednih grana, analitičko-planski poslovi u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, u javnim službama, u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i sl. Budući da su u prilici da steknu temeljna u celovita saznanja iz oblasti relevantnih ekonomskih disciplina studenti će, završetkom studija u okviru studijskog programa Ekonomija, moći da na kvalitetan i kompetentan način uključe i daju pun doprinos u istraživanjima svih ključnih aspekata mesta i uloge institucija u funkcionisanju ekonomskog sistema i njegovih sastavnih elemenata.
Studijski program ima svrhu da studente pripremi za dalje obrazovanje, ali i da ih pripremi za kompleksnu ekonomsku praksu prema standardima koji su u svetu prepoznatljivi.
Završetkom osnovnih akademskih studija studijskog programa Ekonomija, student ima mogućnost da nastavi studije na diplomskim akademskim studijama – master, u zemlji i inostranstvu, i da stekne naziv diplomirani ekonomista - master.

Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje veština i specifičnih znanja u skladu sa savremenim trendovima vezanim za studije "EKONOMIJA" na nivou osnovnih akademskih studija.
Student treba da bude osposobljen da prepozna, formuliše i analizira probleme u oblasti ekonomije, što podrazumeva da student izgradi analitički i kreativni prilaz u rešavanju teorijskih i praktičnih problema.
Cilj studijskog programa je da obezbedi studentima sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti:

  • teorijske ekonomije
  • ekonomske analize na makroekonomskom i mikroekonomskom nivou
  • ekonomske politike
  • ekonomske teorije (savremene ekonomske teorije, metodološki postupci ekonomske analize)
  • makroekonomije (makroekonomski agregati, makroekonomski modeli, makroekonomska analiza, ekonomski rast i razvoj)
  • mikroekonomije (funkcionisanje tržišta rada, robe, kapitala, obrazovanje cena u tržišnim strukturama, poslovno ponašanje preduzeća, finansijskih institucija i sl.)
  • ekonomske politike i ekonomskog sistema (institucije tržišne privrede, instrumenti i načini za kreiranje ekonomske politike, uticaj različitih privredno sistemskih mehanizama i institucija na privredni razvoj)

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti ekonomije, koje treba da ga učine sposobnim da individualno i u timu dopirinese rešavanju konkretnih problema iz oblasti ekonomije, kao i da mu pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.
Studijski program je tako specificiran da student njegovim savladavanjem stiče predmetno-specifične kompetencije koje su specificirane od strane vodećih evropskih ekonomskih fakulteta i škola koje se bave obrazovanjem na nivou osnovnih akademskih studija.

Kompetencije koje student stiče završetkom studijskog programa osnovnih akademskih studija Ekonomija odnose se na: usvajanje metodoloških, kvantitativnih i kvalitativnih naučnih disciplina koje daju uvid u realne pretpostavke privrednog razvoja i ekonomsko-teorijske analize; ovladavanje veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz veoma širokog područja makroekonomije, mikroekonomije i privrednog razvoja; razumevanje prirode i karakteristika bankarskog poslovanja i mogućnost analize i rešavanja finansijskih problema; mogućnost stručne komunikacije sa tržištem i institucijama EU, kao i sa neposrednim privrednim okruženjem; korišćenje literature u skladu sa potrebom širenja svojih znanja; kombinovanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja i veština u cilju analize i rešavanja konkretnih ekonomskih problema; razumevanje odnosa u širem kontekstu ekonomskih, ekoloških i etičkih pitanja.

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, odnosno, stručne kompetencije koje se detaljnije specificiraju u okviru opisa ishoda učenja na modulima u okviru studijskog programa Ekonomija.

  1. Modul Opšta ekonomija obezbeđuje studentima sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske analize i politike, koje omogućavaju osposobljenost za analitički rad u preduzećima i finansijskim institucijama, rad u konsultantskim kućama, rad na formulisanju i vođenju projekata u državnoj upravi, rad na formulisanju ciljeva i mera ekonomske politike (na lokalnom i republičkom nivou), itd.

Studenti koji završe modul Opšta ekonomija biće osposobljeni da obavljaju poslove ekonomiste – analitičara u preduzećima javnog sektora, poslove predviđanja makroekonomskih kretanja, poslove u bankama, osiguravajućim društvima, organima državne uprave i lokalne samouprave, udruženjima, poslove naučno-istraživačkog rada, itd.

  1. Modul Finansije, berze i bankarstvo, obezbeđuje sticanje znanja iz oblasti monetarnog sistema i monetarne politike, bankarskog poslovanja, organizacije i funkcionisanja finansijskog tržišta, berzanskog poslovanja, osiguranja i delatnosti institucionalnih investitora. Studenti se osposobljavaju za rad na robnim i finansijskim berzama, u bankama i drugim finansijskim organizacijama, brokerskim i dilerskim kućama, investicionim fondovima, državnoj upravi, poreskoj upravi, itd.

Studenti koji završe modul Finansije, berze i bankarstvo osposobljeni su da obavljaju poslove: portfolio menadžera, ekonomiste u međunarodnim finansijskim organizacijama, aktuarske poslove, bankarske poslove, poslove brokera na berzi, finansijskog inspektora, finansijskog stručnjaka, stručnog saradnika u organima državne uprave i lokalne samouprave i sl.

Moodle E-Learning