Postupak uzimanja teme i neophodna dokumentacija za odbranu zavrsnog rada (Bolonja)

 

POSTUPAK UZIMANjA TEME I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA (BOLONjA)

- Procedura uzimanja teme za završni rad

 • Student se javlja nastavniku da mu se odobri jedna od tema sa Liste tema za završni rad (Lista tema za svaki nastavni predmet je transparentna i nalazi se na sajtu Fakulteta, gde student može videti listu slobodnih, izdatih i odbranjenih tema za svaki nastavni predmet za tekuću školsku godinu).
 • Student ima pravo da uzme temu za završni rad ukoliko ima najviše jedan nepoloženi predmet.
 • Nakon dogovora sa nastavnikom o odobrenoj temi sa Liste, student je u obavezi da se javi u Studenstku službu radi kompletne provere dosijea i radi preuzimanja neophodnih obrazaca kao i Uputstva za izradu završnog rada.
 • Nakon pregleda i utvrđivanja korektnosti završnog rada od strane nastavnika, student koriči rad i predaje ga, sa prikupljenom potrebnom dokumentacijom, u studentsku službu i prijavljuje datum odbrane završnog rada. Datum odbrane završnog rada student utvrđuje u dogovoru sa profesorom. Rok za odbranu završnog rada ne može biti kraći od 7 dana niti duži od tri nedelje od dana predaje rada i kompletne dokumentacije u Studentkoj službi.

- Dokumentacija neophodna za odbranu završnog rada

 •  
 • Potvrda o odobravanju teme (popunjava student i nosi profesoru na potpis). Obrazac   potvrde uzima se u Studentskoj službi.
 • Potvrda iz Biblioteke (da se student ne zadužuje knjigama). Potvrda se dobija davanjem na uvid lične karte i indeksa.
 • Uplata naknade za izdavanje diplome u iznosu od  4.000,00 dinara za izdavanje uverenja o završnom radu, i uplate u iznosu od 2.000,00 dinara na ime naknade za diplomu i dodatka diplome. Uplata se vrši na žiro-račun Fakulteta, br. 840-570666-83 u pozivu na broj treba upisati broj indeksa.
 • Tri primerka završnog rada otkucanog u ćiriličnom pismu.
 • Indeks.
 • Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 034303515 – Slavica Lagator.
Moodle E-Learning