60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Одбрањене магистарске тезе

Списак одобрених и одбрањених магистарских теза на Економском факултету у Крагујевцу

од 13.11.1981. до 10.09.2019. године

 

Ред. бр. Име и презиме студента, бр. досијеа Назив магистарске тезе Име и презиме ментора и чланова комисије Датум одбране

1.

Мустафа А. Арсланагић 77/23

Прилог вишекритеријумској оптимизацији водопривредних система на примеру реке Требишнице

др Радивој Петровић

13.11.1981.

2.

Слободан Л. Чворо 78/8

Металургија праха као алтернатива класичним производним поступцима у стратегији развоја металног комплекса

др Војин Микијев

19.05.1982.
M 4/1982

3.

Милош М. Марковић 77/43

Стратегија приступа међународном маркетингу са посебним освртом на Краљевачки регион

др Радослав Сенић

24.11.1982.
M 5/1982

4.

Радојица М. Марић 78/28

Стицање дохотка учешћем у заједничком приходу

др Драгутин Марсенић

25.11.1982.
M 3/1981

5.

Ненад С. Пејчић 77/113

Развој продајносервисних капацитета за путничке аутомобиле „Застава“

др Радослав Сенић

09.12.1982.
M 2/1981

6.

Мирослав Ж. Дреновак 77/46

Теоријски аспекти хијерархијских система са више нивоа са посебним освртом на систем са два нивоа управљања

др Душан Симић

18.02.1983.
M 8/1983

7.

Мирослав Д. Кркић 79/12

Прилог аутоматском координантном индексирању докумената и анализа ефикасности ручног и аутоматског индексирања

др Радивој Петровић

10.05.1983.
M 2/1982

8.

Мирослав В. Ненадић 77/109

Анализа ефекта индиректног начина плаћања превоза путника у градско-приградском саобраћају региона Титово Ужице

др Радивој Петровић

10.05.1983.
M 7/1983

9.

Славољуб Г. Васојевић 79/68

Маркетинг пољопривредних производа са освртом на СОУР-а ППК „Краљево“ Краљеву

др Миленко Шћепановић

05.07.1983.

10.

Весна С. Краљ 80/2

Стратегија изградње социјализма и привредни развој западноевропских земаља у концепцији европизације

др Љубица Симаковић

06.07.1983.
M 10/1983

11.

Милош Р. Петронијевић 80/7

Погледи социјалдемократије на сељачко и аграрно питање

др Љубица Симаковић

06.07.1983.
M 4/1983

12.

Слободан К. Деспотовић 78/3

Друштвено-економски развој Србије и њено место у регионалном развоју Југославије

др Илија Росић

27.09.2983.
M 1/1983

13.

Стево В. Јаношевић 78/20

Оцена, селекција и контрола истраживачко-развојних пројеката

др Радослав Сенић

25.10.1983.
M 9/1983

14.

Филип Р. Мрaковић 77/111

Прилог увоћењу савремених метода у изради планова транспорта и дистрибуције млека и млечних производа у региону Титово Ужице

др Радивој Петровић

26.12.1983.
M 3/1983

15.

Драган Д. Сибиновић 79/37 - 119

Матрица и субматрица раста са применом у хемијској-гумарској индустрији „Милоје Закић“ Крушевац

др Стојадин Саздановић

06.04.1984.
M 5/1983

16.

Љубодраг М. Вељовић 77/48

Интеракције мезоекономских система и система насеља – испитивања у општини Крагујевац

др Живко Костић

05.05.1984.
M 2/1983

17.

Иванка С. Јовановић 79/7

Малтузијанство јуче и данас са посебним освртом на стање исхране у свету и Југославији

др Драгутин Марсенић

15.06.1984.
M 6/1983

18.

Свето Ђ. Пурић 78/24

Теоријске основе, нормативна структура и проблеми остваривања самоуправног планирања

др Драгутин Марсенић

15.06.1984.
M 1/1984

19.

Милић Б. Нешковић 79/21

Кибернетски аспекти савремених организација са освртом на утицај струкстуре на управљање

др Душан Симић

29.06.1984.
M 7/1984

20.

Славомир Љ. Вулетић 78/25

Детерминанте нивоа и промена акумулативне и репродуктивне способности привреде Социјалистичке Републике Србије

др Љубомир Маџар

07.11.1984.

21.

Момчило Д. Ђорђевић 77/78

Портфолио приступ у стратегијском управљању предузећем

др Радослав Сенић

15.12.1984.
M 6/1984

22.

Стојадин М. Миленковић 77/28

Управљање залихама сировина и материјала у условима динамичког развоја индустрије, са освртом на проблеме залиха фабрике ауто делова „ФАД“ Горњи Милановац

др Стојадин Саздановић

24.12.1984.

23.

Мирослав Р. Ђорђевић 78/10

Анализа проблема запосленосту у југословенској привреди у периоду од 1965-1980.

др Илија Росић

25.12.1984
M 8/1984

24.

Живана Т. Гавриловић 77/

Интеракцијски односи мезоекономских система и макроекономског окружења у процесу друштвене репродукције

др Живко Костић

27.12.1984.
M 5/1984

25.

Светислав М. Петровић 79/19

Развој пољопривреде у брдско-планинском подручју СР Србије са посебним освртом на регион Титово Ужице

др Миленко Шћепановић

18.02.1985.
M 2/1984

26.

Слободан М. Каратошић 79/8

Циркулација новчаних средстава у финансирању репродукције железничког саобраћаја на примеру ЖТО Београд

др Предраг Трифуновић

05.07.1985.
M 4/1984

27.

Милица Ж. Чукић 78/3

Утврђивање економског квалитета стања пословног система као мезоекономског система

др Живко Костић

06.04.1985.
M 3/1985

28.

Светислав Р. Миленковић 79/5

Међусобни односи пољопривреде и туризма са посебним освртом на Шумадијско-поморавски регион

др Михајило Радић

16.09.1985.
M 2/1985

29.

Верица М. Бабић 79/22

Однос организационе структуре и пословне стратегије

др Живадин Стефановић

27.12.1985.
M 6/1985

30.

Слободан В. Игњатовић 78/37

Политичка условљеност дезинтеграције југословенског тржишта

др Љубомир Маџар

21.01.1986.
M 7/1985

31.

Сретен Ђ. Ћузовић 80/10

Развој агроиндустријког комплекса Шумадије и поморавља са посебним освртом на Крагујевац

др Миленко Шћепановић

18.03.1986.
M 3/1984

32.

Меланија В. Чакић 81/29

Утицај техничко-технолошког прогреса на развој великих система у пољопривреди

др Војин Микијељ

14.05.1986.
M 5/1985

33.

Радослав Љ. Настасић 79/3

Снадбевање месом становништва и оружаних снага у евентуалним ратним условима на подручјима Југославије

др Михајило Радић

17.10.1986.
M 4/1985

34.

Никола Р. Пешић 78/27

Формирање репродукционих целина удруживањем рада и средстава с посебним освртом на дрвну индустрију

др Драгутин Марсенић

17.10.1986. MI 277

35.

Светозар Ј. Вујић 79/23

Проблеми економије  текуће здравствене потрошње, са освртом на њено кретање у СР Србији ван САП у садашњем и будућем средњорочном планском периоду

др Живко Костић

26.12.1986.
M 1/1986

36.

Новак М. Ђерић 77/75

Индустријски маркетинг с освртом на примену у СОУР „Први Партизан“ Титово Ужице

др Радослав Сенић

03.04.1987.
M 1/1985

37.

Милан В. Матић 77/6

Управљање залихама резервних делова производних машина

др Радивој Петровић

09.04.1987.
M 2/1986

38.

Драгољуб Т. Панић 77/1

Методолошки проблеми расподеле средстава за личне дохотке према раду и резултатима рада

др Стеван Куколеча

28.05.1987.
M 8/1985

39.

Ранко В. Ђаковић 77/13

Булова алгебра у моделирању економских проблема

др Стојадин Саздановић

09.09.1987.
M 5/1987

40.

Љубисав А. Јовановић 77/22

Стање и перспективе развоја тржишта комплексне амбалаже у Југославији

др Радослав Сенић

30.10.1987.
M 5/1986

41.

Дуљко С. Хасић 83/38

Компасративна анализа дејства динамике и структуре трошкова на економију индустријских и саобраћајних предузећа на примеру СОУР-а ФАМОС“ Сарајево и ЖТО Сарајево

др Војислав Коларић

25.12.1987.
M 4/1987

42.

Алекса Б. Станковић 79/80

Аграрна опредељења у теорији и пракси социјализма са посебним освртом на Југославију

др Милинко Шћепановић

16.02.1988.
M 3/1986

43.

Лорка Ч. Станојевић 79/54

Акумулативна и репродуктивна способност Југословенске привреде у периоду 1972-1984. год.

др Драгутин Марсенић

28.04.1988.
M 2/1987

44.

Љиљана М. Максимовић 80/6

Објективно условљене оцене у функцији оптималног коришћења ресурса

др Марко Секуловић

07.10.1988.
M 2/1988

45.

Драгана М. Симић 83/35

Сложена организација удруженог рада у самоуправном систему : теоријски аспекти и апликације у производњи аутомобила

др Војислав Коларић

21.12.1988.
M 1/1987

46.

Мирјана Б. Дугалић 82/2

Анализа проблема задужености југословенске привреде

др Илија Росић

24.05.1989.
M 3/1988

47.

Зоран М. Вуковић 77/117

Инструменти маркетинг микса у дрвној индустрији уже Србије

др Радослав Сенић

05.10.1989.
M 5/1989

48.

Слободан М. Микић 82/34

Нарушавање јединства Југословенског тржишта

др Илија Росић

11.10.1989.

49.

Јовица Ђ. Пешић 79/2-103

Економски ефекти употребе секундарних сировина челика

др Војин Микијељ

28.12.1989.
M 1/1989

50.

Тодор Ј. Милићевић 81/21

Економски развој субрегиона Титово Ужице и његово место у развоју СР Србије

др Илија Росић

14.03.1990.
M 3/1989

52.

Миљан В. Перовић 83/43

Теоријско-методолошки проблеми мерења раста предузећа на примеру индустрије „Филип Кљајић“-Крагујевац у приоду 1965-1989. године

др Мирослав Милојевић

18.10.1990.
M 1/1990

53.

Мирољуб М. Банковић 77/41

Примена математичких метода оптимизације у рачунарски одржаном управљању залихама резерних делова у аутомобилској индустрији са освртом на Заводе „Црвена Застава“

др Стојадин Саздановић

10.12.1990.
M 4/1989

54.

Драгић Б. Марић 81/25

Економски аспекти међузависности Југословенског политичког и привредног система

др Илија Росић

24.12.1990.
M 2/1989

55.

Десанка Т. Милићевић 78/34

Развој домаће сировинске базе у функцији развоја текстилне и конфекцијске индустрије

др Илија Росић

25.12.1990.
M 4/1990

56.

Зоран Д. Јовић 82/8

Извоз путничких аутомобила „Застава“ као фактор привредног развоја

др Љубиша Адамовић

16.05.1991.
M 2/1990

57.

Десимир Ж. Мишић 79/26

Место и улога кабловске индустрије у привредном развоју Југославије

др Илија Росић

10.12.1991.
M 5/1991

58.

Босиљка К. Глишовић 84/17

Индустријски дизајн као фактор конкурентности југословенског извоза

др Радослав Сенић

09.03.1992.
M 3/1991

59.

Зоран Љ. Обрадовић83/34

Контрола економичности пословања применом обрачуна по маргиналним трошковима

др Никола Стевановић

10.06.1992.
M 4/1991

60.

Светолик М. Мијатовић 79/18

Програм и поступак увођења новог производа у производни програм на примеру аутомобилске индустрије

др Радослав Сенић

16.11.1992.
M 3/1990

61.

Славица Ђ. Шаренац 78/19

Модел управљања материјалним ресурсима у производним системима металопрерађивачке индустрије путем рачунара

др Стојадин Саздановић

04.03.1993.
M 2/1991

62.

Вукомир Р. Чковрић 87/24

Истраживање тржишта ватросталних производа : теоријско-методолошки и практични приступ

др Слободан Анђелковић

05.03.1993.
M 1/1992

63.

Велимир Б. Ристић 78/12

Примена статистичких метода у проучавању трошкова експлоатације тешких грађевинских машина

др Његош Шолак

20.05.1993.
M 1/1991

64.

Радисав Д. Матић 88/13

Привредни систем као генератор економске кризе

др Илија Росић

16.03.1994.
M 2/1992

65.

Драгован А. Милићевић 81/4

Узајамна условљеност инфлације и платног биланса : са посебним освртом на Југославију

др Радослав Маринковић

04.07.1994.
M 1/1994

66.

Радојица М. Филиповић 83/42

Раст предузећа и промене производног програма

др Радослав Сенић

21.11.1994.

67.

Предраг М. Марјановић 79/23

Извозни маркетинг Југословенске кабловске индустрије са посебним освртом на индустрију каблова у Јагодини

др Стево Ковачевић

14.02.1994.
M 2/1994

68.

Дејан Ж. Грујић 93/3

Развој пољопривреде у Србији и могућности запошљавања

др Милица Вујичић

04.06.1997.
M 1/1996

69.

Петар Д. Веселиновић 93/2

Економски узроци привредног краха и распада бивше Југославије

др Илија Росић

17.10.1997.
M 1/1997

70.

Милан В. Новаковић 93/7

Узроци и последице инфлације у Југославији у периоду 1970-1995.

др Радосав Маринковић

17.10.1997.
M 3/1997

71.

Милош М. Илић 79/29

Место Србије у регионалном развоју Југославије

др Илија Росић

19.12.1997.
M 2/1997

72.

Милена М. Стаменић 93/13

Недиврезификованост финансијских инструмената и институција - лимитирајући фактор ефикасности тржишта капитала

др Радојица Савковић

13.03.1999.
M 4/1998

73.

Милан С. Коцић 92/7

Идентитет и имиџ предузећа

др Радослав Сенић

11.06.1999.
M 2/1998

74.

Биљана С. Спасић 81/30

Савремени проблеми незапослености и тржиште рада у Србији

др Љубица Симаковић

15.06.1999.
M 1/1998

75.

Предраг М. Мимовић 92/8

Вишекритеријумска оптимизација система управљачких проблема

др Стојадин Саздановић

14.10.1999.
M 3/1999

76.

Весна Р. Стојановић 94/1

Организациона трансформација предузећа кроз реинжењеринг

др Живадин Стефановић

15.10.1999.
M 2/1999

77.

Миливоје Т. Брковић 77/27

 

Значај секундарних сировина као сировинске базе у привреди СР Југославије

др Мирослав Милојевић

22.10.1999.
M 3/1998

78.

Марина Б. Милановић 92/2

Модел предвиђања економских појава са израженим трендом и сезонским ритмом

др Његош Шолак

24.11.1999.
M 1/1999

79.

Нела Р. Крстић 95/9

Електронска размена података у банкарству

др Емилија Вуксановић

08.04.2000.
M 4/1999

80.

Горан Б. Милошевић 95/28

Начини утврђивања јавних прихода у Србији - садашње стање и правци промена

др Драгана Марковић

23.11.2001.
M 2/2001

81.

Срђан И. Никезић 83/19

Организација за увођење нових пројеката

др Живадин Стефановић

11.02.2002.
M 3/2001

82.

Миленко Ј. Митровић 87/1

Стратегије наступа југословенских  предузећа на међународном тржишту

др Момчило Ђорђевић

17.06.2002.
M 1/2001

83.

Виолета М. Терзић 97/1

Економски ефекти алтернативних стратегија предузећа

др Мирослав Милојевић

25.06.2002.
M 2/2002

84.

Зоран Љ. Миленковић 88/10

Kритички осврт на организацију и функционисање РУЈП - финансијске полиције Србије у светлу искуства земаља Европске уније

др Предраг Станчић

22.05.2003.
M 1/2002

85.

Јован Г. Стојадиновић 81/41

Аутаркија-основа кризе ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ

др Илија Росић

29.07.2004.
M 3/2003

86.

Срђан М. Шапић 96/19

Утицај културног окружења на међународне маркетинг активност

др Момчило Ђорђевић

20.09.2004.
M 1/2004

87.

Милоје А. Стоиљковић

2000/26

Развој становништва општине Смедеревска Паланка са посебним освртом на запосленост

др Петар Веселиновић

12.03.2005.
M 4/2004

88.

Мирослав С. Мирковић 1997/8

Приватизација као предуслов структурних промена и раста привреде Србије

др Илија Росић

19.03.2005.
M 2/2004

89.

Лела М. Пајић 1998/2

Аграрна политика и развој пољопривреде Србије са посебним акцентом на утицај заједничке аграрне политике Европске уније

др Милица Вујичић

23.06.2005.
M 25

90.

Миленко В. Стефановић 1986/17

Стране директне инвестиције и приватизација у Србији

др Љиљана Максимовић

03.02.2006.
M 8/2005

91.

Никола М. Макојевић 2002/15

Нови приступ привредном развоју националних економија у условима глобализације

др Илија Росић
др Гордана Миловановић
др Стеван Деветаковић

18.11.2006.
M 2

92.

Момчило С. Васиљевић 1998/8

Инструменти спољнотрговинске политике и њихов фискални значај

др Гордана Миловановић
др Предраг Јовановић-Гавриловић
др Срђан Ђинђић

06.03.2007.
M 1

93.

Вељко Р. Маринковић 2002/29

Савремени концепт истраживања ставова потрошача

др Слободан Анђелковић
др Бранко Маричић
др Радослав Сенић

20.04.2007.
M 6

94.

Миланко С. Шаранчић 1997/28

Туристички потенцијали и перспективе туризма Србије у светским туристичким токовима

др Мирослав Ђорђевић
др Светислав Миленковић
др Крунислав Чачић

26.04.2007.
M 14

95.

Далибор В. Милетић 1999/08 -

Значај развоја терцијалних делатности за привредни развој Србије

др Мирослав Ђорђевић
др Илија Росић
др Биљана Јовановић-Гавриловић

07.11.2007.
M 19

96.

Зоран Б. Каравелић 1981/45

Утицај привредно-системских решења на привредни развој националне економије у претходних четврт века

др Илија Росић
др Петар Веселиновић
др Биљана Јовановић-Гавриловић

09.11.2007.
M 18

97.

Срђан В. Фуртула 2002/26

Европска централна банка-кључна институција Европске монетарне уније

др Драгана Марковић
др Борко Крстић
др Емилија Вуксановић

26.12.2007.
M 23

98.

Драган С. Радојковић 1993/17

Остварени резултати привредних кретања Србије и Црне Горе у процесу транзиције

др Петар Веселиновић
др Мирослав Ђорђевић
др Зора Аранђеловић

27.12.2007.
M 22

99.

Боривоје Ч. Росић 2002/13

Улога и значај Рашког округа у регионалном развоју Србије

др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
др Гојко Рикаловић

27.12.2007.
M 21

100.

Иван М. Бујошевић 1998/3

Приватизација ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“

др Љиљана Максимовић
др Радослав Стефановић
др Милорад Иванишевић

01.02.2008.
M 24

101.

Манојле М. Митровић 1995/26

Противречности глобализације међународних робних тржишта у периоду 1970-2005. године

др Гордана Миловановић
др Катарина Станковић
др Милош Тодоровић

12.02.2008.
M 26

102.

Владимир Т. Мићић 2002/04

Прилагођавање развоја индустрије и индустријске политике Србије индустријској политици Европске уније

др Милан Илић
др Љубодраг Савић
др Срђан Ђинђић

20.03.2008.
M 35

103.

Дејана Р. Златановић 201/04

Кибернетско структурирање управљачких проблемских ситуација

др Славица Петровић
др Марко Бацковић
др Зора Арсовски

24.06.2008

104.

Милан Р. Нововић 2000/22

Економске предности коегзистенцијалних односа масовног и постмодерног туризма моравичког округа

др Светислав Миленковић
др Гордана Радосављевић
др Стевам Станковић

07.07.2008.
M 34

105.

Иван Д. Новаковић 2003/02

Економско-туристичка валоризација гравитационе зоне Браничева

др Светислав Миленковић
др Гордана Радосављевић
др Стеван Станковић

29.09.2008.
M 36

106. 

Марко С. Славковић 2003/15

Организационе претпоставке за примену концепта управљања знањем

др Весна Стојановић-Алексић
др Верица Бабић
др Гизела Штангл-Шушњар

15.11.2008.
M 38

107.

Милан Т. Костић 2002/17

Олигополска конкуренција у условима глобалне економије

др Љиљана Максимовић
др Раросав Маркинковић
др Душан Здравковић

19.11.2008.
M 39

108.

Јелена Д. Николић 2001/5

Ефективност управних одбора у процесу одлучивања

др Верица Бабић
др Небојша Јенићијевић
др Весна Стојановић-Алексић

08.12.2008.
M 40

109.

Слађана Д. Савовић 2001/24

Преузимање предузећа као екстерни механизам корпоративне контроле

др Верица Бабић
др Предраг Станчић
др Драгана Покрајчић

11.12.2008.
M 41

110.

Марија С. Павловић 2004/06

Теорија реалних привредних циклуса

др Катарина Станковић
др Властимир Лековић
др Слободан Цветановић

06.03.2009.
M 58

111.

Јелена М. Ерић 2001/02

Кључни аспекти креирања новог пословног подухвата

др Верица Бабић
др Предраг Станчић
др Благоје Пауновић

21.09.2009.
M 50

112.

Ана З. Дукић 2004/01

Иновативност као претпоставка за стварање конкурентске предности предузећа

др Стево Јаношевић
др Радослав Сенић
др Благоје Пауновић

23.10.2009.
M 51

113.

Владимир Б. Џенопољац 2002/18

Формулисање, вредновање и примена стратегија спајања и припајања

др Стево Јаношевић
др Радослав Стефановић
др Драган Ђурићин

28.10.2009.
M 52

114.

Ненад Д. Дугалић 2003/21

Економски суверенитет у условима глобализације

др Властимир Лековић
др Љиљана Максимовић
др Слободан Цветановић

09.11.2009.
M 53

115.

Никола Р. Бошковић 2001/1

Расположиви енергетски ресурсни потенцијал као фактор привредног раста и развоја Србије

др Светислав Миленковић
др Биљана Ракић
др Петар Веселиновић

14.11.2009.
M 54

116.

Никола З. Радивојевић 2005/6

Истраживање могућности формирања оптималног портфолија акција на тржишту капитала Србије

др Предраг Санчић
др Милорад Иванишевић
др Емилија Вуксановић

24.12.2009.
M 55

117.

Владан Р. Ивановић 2005/1

Савремени концепт јавног сектора и његове улоге у остваривању стабилности и ефикасности националне економије

др Властимир Лековић
др Љубинка Јоксимовић
др Слободан Цветановић

25.12.2009.
M 56

118.

Рада М. Милићевић 2004/3

Природне и антропогене вредности Мачванског округа у функционисању развоја туризма

др Светислав Миленковић
др Снежана Штетић
др Зорн Аранђеловић

26.12.2009.
M 57

119.

Данијела М. Ивков 2004/8

Анализа успешности трговине Србије-маркетинг и финансијски приступ

др Радослав Сенић
др Радојко Лукић
др Момчило Ђорђевић

27.04.2010.
M 79

120.

Јелена М. Тасић 2003/11

Вишенаменска валоризација шумских ресурса Србије са посебним освртом на подручје Горње Ресаве

др Светислав Миленковић
др Петар Веселиновић
др Вукашин Шушић

13.09.2010.
M 98

121.

Соња Б. Милојевић 1987/21

Допринос истраживања тржишта спречавању кризе предузећа

др Слободан Анђелковић
др Радослав Сенић
др Саша Вељковић

06.10.2010.
M 92

122.

Далибор М. Панић 2004/04

Технолошке предности малих и средњих предузећа прехрамбене индустрије у функцији развоја агробизниса у Србији

др Ружица Миловановић
др Милица Вујичић
др Снежана Ђекић

05.11.2010.
M 97

123.

Јован Л. Јошић 2003/20

Макроекономски аспект процеса транзиције у СРбији-искуства и перспективе

др Властимир Лековић
др Петар Веселиновић
др Зоран Аранђеловић

19.11.2010.
M 99

124.

Ненад Д. Пантовић 1997/12

Међународно кретање капитала у облику страних директних инвестиција као фактор привредног развоја

др Гордана Миловановић
др Властимир Лековић
др Иван Марковић

07.12.2010.
M 101

125.

Милијана М. Ратковић 2001/21

Аукцијска продаја друштвеног капитала - контрола поступка приватизације и ревизија испуњења уговорне обавезе докапитализације

др Предраг Станчић
др Снежана Љубисављевић
др Милорад Иванишевић

07.12.2010.
M 102

126.

Драгана П. Рејман Петровић 2001/6

Управљање ланцима снабдевања у Интернет окружењу

др Зора Арсовски
др Славица Петровић
др Пере Тумбас

21.01.2011.
M 103

127.

Дарко Ж. Зејак 2004/15

Развојне политике у функцији равномерног регионалног развоја Србије

др Петар Веселиновић
др Зоран Аранђеловић
др Мирослав Ђорђевић

10.06.2011.
M 132

128.

Душан М. Ђурић 2002/22

Дефинисање политике одрживог развоја националне економије у условима глобализације

др Мирослав Ђорђевић
др Биљана Јовановић-Гавриловић
др Петар Веселиновић

17.06.2011.
M 133

129.

Александар Д. Лукић 2000/30

Документарни акредитив као инструмент плаћања у међународној трговини

др Мирјана Кнежевић
др Емилија Вуксановић
др Нада Тодоровић

18.10.2011.
M 137

130.

Младен М. Ђуровић 1999/23

Вредновање термоминералних вода западне Србије у функцији раста и развоја туризма

др Светислав Миленковић
др Ружица МИловановић
др Невена Ђурчић

11.07.2012.
M 156

131.

Донка Љ. Радовић 1995/10

Утицај либерализације трговине на запосленост, животни стандард и животну средину

др Гордана Миловановић
др Гордана Марјановић
др Иван Марковић

13.10.2012.
M 180

132.

Радосав М. Милутиновић 1985/7

Вишектитеријумско предвиђање тражње као фактор управљања залихама у савременим условима пословања

др Предраг Мимовић
др Миливоје Пешић
др Мирослав Дреновак

17.01.2013.
M 185

133.

Сузана Ж. Грујић 1993/4

Саобраћајна инфраструктура у функцији привредног развоја Србије

др Петар Веселиновић
др Светислав Миленковић
др Владан Божић

13.02.2013.
M 188

134.

Зорица Д. Миловановић-Вујовић 2005/3

Утицај економске политике на структурне диспропорције у процесу транзиције српске економије

др Петар Веселиновић
др Живорад Глигоријевић
др Никола Макојевић

28.11.2013.
M 215

135.

Љиљана Ранковић 2000/23

Картели у привреди Србије и њихова регулација

др Љиљана Максимовић
др Бобан Стојановић
др Владимир Мићић

21.12.2013.
M 216

136.

Млађан Димитријевић 97/7

Утицај процеса глобализације на економски раст и развој националних привреда

др Мирослав Ђорђевић
др Зоран Аранђеловић
др Петар Веселиновић

16.01.2014.
M 229

137.

Тамара Топаловић 1997/9

Девизни ризик у предузећима и заштита путем хеџинг технике

др Гордана Миловановић
др Иван Марковић
др Ненад Станишић

23.06.2014.
M 263

138.

Марија Даниловић 2004/16

Финансијско извештавање у условима инфлације

др Драган Стојановић
др Јован Крстић
др Јасмина Богићевић

01.07.2014.
M 270

139.

Никола Полић 2002/9

Конкурентност српске економије – кључни фактор европске интеграције

др Петар Веселиновић
др Гордана Миловановић
др Марија Петровић Ранђеловић

02.07.2014.
M 271

140.

Драгана Милојковић 2004/25

Управљање ризицима портфолија хартија од вредности применом савремене портфолио теорије

др Милена Јакшић
др Срђан Маринковић
др Виолета Домановић

09.07.2014.
M 272

141.

Виолета Смаиловић 2005/8

Улога тржишта капитала у управљању ризицима у осигурању

др Милена Јакшић
др Татјана Ракоњац Антић
др Виолета Тодоровић

29.09.2014.
M 316

142.

Вера В. Симовић 2005/5

Управљање ризицима у банкарском пословању

др Емилија Вуксановић
др Борко Крстић
др Виолета Тодоровић

20.02.2015.
M 317

143.

Иван М. Ђорђевић 2005/10

Утицај страних директних инвестиција на економски развој региона Шумадије и Поморавља

др Саша Обрадовић
др Мирослав Ђорђевић
др Слободан Цветановић

09.11.2015.
M 385

144.

Голуб Лабудовић 2003/19

Регионалне и социјалне неједнакости у Републици Србији

др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
др Слободан Цветановић

30.09.2016.
M 518

145.

Сања Вукосављевић

Иновативност привреде као детерминанта унапређења конкурентности балканских земаља

др Данијела Деспотовић
др Петар Веселиновић
др Слободан Цветановић

10.09.2019.
M 788

146.

Бојан Радосављевић

Компаративна анализа модела финансирања националних система здравствене заштите

др Данијела Деспотовић
др Никола Макојевић
др Марина Ђорђевић

10.09.2019.
M 789

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести