OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Списак одбрањених дисертација

Ред. бр. Име и презиме Наслов одбрањене докторске дисертације М е н т о р Датум одбране
1 Мр Часлав С. Петровић “Изграђивање интегралне финансијске политике у сложеним пословним системима” Проф. др Михајило Ковачевић 04.10.1980.
2 Мр Ђорђе Т. Ђукић “Програмирана акумулација - теоријски концепт и операционализација” Проф. др Милутин Ћировић 07.12.1984.
3 Мр Радослав Д. Стефановић “Утицај режима амортизације на деформације периодичног резултата” Проф. др Јован Ранковић 28.12.1984.
4 Мр Владимир М. Грбић “Структурне промене на селу и њихове импликације на удруживање земљорадника и финансирање агроиндустријског комплекса Југославије” Проф. др Милинко Шћепановић 17.12.1985.
5 Мр Милинко Радмилац “Финансирање стамбене изградње у СФР Југославији” Проф. др Предраг Трифуновић 13.01.1986.
6 Мр Драгана Д. Марковић “Место и улога интерне банке у финансијском систему Југославије” Проф. др Миленко Бојанић 02.03.1987.
7 Мр Стево В. Јаношевић “Истраживање и развој као стратегијска компонента раста предузећа” Проф. др Радослав Сенић 14.12.1987.
8 Мр Мирослав Р. Ђорђевић “Југословенска економска криза, узроци, последице и могућности изласка” Проф. др Љубомир Маџар 22.09.1989.
9 Мр Верица М. Бабић “Условљеност стратегијског одлучивања и организационе структуре привредног субјекта” Проф. др Живадин Стефановић 21.06.1990.
10 Мр Момчило Д. Ђорђевић “Улоге маркетинга у систему стратегијског управљања предузећем” Проф. др Радослав Сенић 27.12.1991.
11 Мр Верољуб Д. Дугалић “Објективне границе функционисања тржишта у савременим условима” Проф. др Радосав Маринковић 28.12.1992.
12 Мр Славомир Љ. Вулетић “Системски узроци ерозије акумулативне и репродуктивне способности привреде Југославије” Проф. др Илија Росић 01.10.1993.
13 Мр Љиљана М. Максимовић “Облици својине, правци и могућности трансформације друштвеног предузећа” Проф. др Радосав Маринковић 21.03.1997.
14 Мр Властимир Р. Лековић “Место и улога државе и креирању ефикасног и стабилног привредног система - компаративна анализа” Проф. др Љубица Симаковић 24.04.1997.
15 Мр Ивана З. Симић “Улога менаџмента у организационој трансформацији предузећа” Проф. др Живадин Стефановић 10.06.1999.
16 Мр Милорад Р. Радоњић “Економетар у функцији теоријско-методолошке основе и практичног инструмента сагледавања квалитета економије конкретних предузећа” Проф. др Мирослав Милојевић 10.12.1999.
17 Мр Мирољуб М. Банковић “Оптимизација залиха производа са стохастичким снабдевањем економско-математичким моделима” Проф. др Стојадин Саздановић 10.12.1999.
18 Мр Срђан М. Ђинђић “Компаративна анализа пореског система са освртом на привредни развој” Проф. др Драгана Марковић 16.02.2001.
19 Мр Нада Л. Вигњевић-Ђорђевић “Стратегија пословног маркетинга индустрије гвожђа и челика” Проф. др Радослав Сенић 19.06.2002.
20 Мр Петар Д. Веселиновић “Утицај институционалних решења на развојне токове југословенске привреде” Проф. др Илија Росић 02.11.2002.
21 Мр Дејан Т. Ризнић “Стратегија маркетинга произвођача безалкохолних пића” Проф. др Радослав Сенић 04.02.2003.
22 Мр Душан Г. Мешић “Пруденциона контрола банака и финансијских конгломерата” Проф. др Емилија Вуксановић 01.12.2003.
23 Мр Саша С. Обрадовић “Елементи макроекономије у функцији раста и развоја” Проф. др Мирослав Ђорђевић 29.06.2004.
24 Мр Рајко Д. Убипарип “Организационе претпоставке имплементирања система квалитета” Проф. др Живадин Стефановић 05.07.2004.
25 Мр Милена М. Јакшић “Компаративна анализа развијених тржишта капитала” Проф. др Радојица Савковић 12.02.2005.
26 Мр Горан Б. Милошевић “Порези - ублажавање пореског терета и пореска евазија са освртом на привредни развој” Проф. др Драгана Марковић 26.02.2005.
27 Мр Весна М. Стојановић- Алексић "Лидерство у организационим променама предузећа" Проф. др Живадин Стефановић 12.01.2006.
28 Мр Ана М. Лалевић "Обрачун циљних трошкова у функцији јачања конкурентске позиције предузећа" Проф. др Слободан Малинић 14.07.2006.
29 Мр Срђан И. Никезић "Управљање организационим променама у функцији развоја предузећа" Проф. др Живадин Стефановић 08.09.2006.
30 Мр Драгован А. Милићевић "Утицај неравнотеже платног биланса на промене девизног курса" Проф. др Верољуб Дугалић 24.10.2006.
31 Мр Зоран Д. Јовић "Значај парабанкарских и некредитних послова за унапређење пословног банкарства у Србији" Проф. др Емилија Вуксановић 04.11.2006.
32 Мр Владимир Р. Сенић "Стратегијски приступ менаџменту услуга" Проф. др Стево Јаношевић 08.12.2006.
33 Мр Милан С. Коцић "Стратегијска позиција директног маркетинга у интегралном комуницирању Проф. др Радослав Сенић 09.12.2006.
34 Мр Гордана В. Марјановић "Тржиште рада у савременој економској теорији" Проф. др Катарина Станковић 22.02.2007.
35 Мр Млађен Ж. Вићентић "Истраживање тржишта у међународном маркетингу" Проф. др Слободан Анђелковић 19.03.2007.
36 Мр Дејан Ж. Грујић "Привредни развој Србије и Црне Горе у условима глобализације светске привреде" Проф. др Илија Росић 24.03.2007.
37 Мр Предраг М. Мимовић "Аналитички хијерархијски процес као метод предвиђања економских појава евалуације алтернативних будућих исхода" Проф. др Мирослав Дреновак 27.04.2007.
38 Мр Војислав П. Секерез "Концепт управљања трошковима кроз ланац вредности предузећа - стратегијске импликације" Проф. др Слободан Малинић 21.04.2008.
39 Мр Љиљана Д. Малешевић "Управљање новим технологијама производње хране у функцији унапређења конкурентности пољопривреде Србије" Проф. др Милица Вујичић 23.06.2009.
40 Мр Лела М. Ристић "Интегрални рурални развој у Европској унији и Србији" Проф. др Милица Вујичић 26.04.2010.
41 Мр Деспотовић З. Данијела "Привредни развој Републике Србије у условима транзиције са посебним освртом на улогу фискалне политике" Проф. др Слободан Цветановић 22.05.2010.
42 Мр Весна Р. Јањић "Каизен Цостинг - управљачко рачуноводствени концепт, систем и техника у функцији стратегије трошковног лидерства" Проф. др Слободан Малинић 04.06.2010.
43 Мр Срђан М. Шапић "Стратегије наступа предузећа на међународном тржишту" Проф. др Момчило Ђорђевић 10.07.2010.
44 Мр Владимир З. Закић "Управљачко-рачуноводствена подршка процесу генерисања и мерења вредности за кључне стејкхолдере" Проф. др Слободан Малинић 12.07.2010.
45 Мр Бобан С. Дашић "Утицај страних директних инвестиција на регионални развој Србије" Проф. др Љиљана Максимовић 23.10.2010.
46 Мр Виолета Д. Тодоровић "Регулатива банака и банкарске кризе" Проф. др Емилија Вуксановић 31.01.2011.
47 Мр Мира Д. Качар "Међународно позиционирање бренда кроз медијску промоцију" Проф. др Бранко Ракита 10.02.2011.
48 Мр Владимир Т. Мићић "Конкурентност индустрије Србије као претпоставка њеног ефикасног развоја" Проф. др Љубодраг Савић 29.03.2011.
49 Мр Срђан В. Фуртула "Утицај јединствене монетарне политике Европске централне банке на државе Европске уније" Проф. др Драгана Марковић 24.05.2011.
50 Мр Биљана Ж. Тешић "Менаџмент информациони системи буџетског рачуноводства локалних трезора у WЕБ окружењу" Проф. др Зора Арсовски 25.11.2011.
51 Мр Владимир М. Обрадовић "Глобализација стандарда финансијског извештавања" Проф. др Радослав Стефановић 03.02.2012.
52 Мр Биљана Ч. Јовковић "Екстерна ревизија и кредибилитет финансијских извештаја осигуравајућих организација" Проф. др Снежана Љубисављевић 23.03.2012.
53 Мр Милош М. Јовановић "Утицај националног пословног окружења на стране директне инвестиције као међународну маркетинг стратегију" Проф. др Момчило Ђорђевић 28.09.2012.
54 Мр Јелена С. Ћирић "Утицај избора модела утврђивања трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа" Проф. др Слободан Малинић 07.3.2013.
55 Мр Момчило Васиљевић "Теоријско-методолошки проблеми ревизије финансијских извештаја туристичких предузећа" Проф. др Снежана Љубисављевић 05.04.2013.
56 Мр Мирјана Тодоровић Обрачун трошкова по активностима базиран на времену-инструмент интегрисаног управљања lean пословним процесима " Проф. др Слободан Малинић 03.06.2013.
57 Мр Марко Славковић " Стратегијско управљање људским ресурсима у економији заснованој на знању" Проф. др Верица Бабић 06.06.2013.
58 Мр Милан Т. Костић "Тржишна моћ корпорација и конкуренција у грани" Проф. др Бобан Стојановић 25.06.2013.
59 Мр Дарко Вуковић "Модел регионалне конкурентности: теоријско-методолошка анализа и могућности примене у Србији" Проф. др Љубинка Јоксимовић 28.06.2013.
60 Мр Јелена М. Ерић "Развој организационих капацитета за подстицање предузетничког понашања" Проф. др Верица Бабић 06.07.2013.
61 Мр Бојан В. Савић "Концепт интегрисаног извештавања предузећа – инструмент подмирења информационих потреба кључних стејкхолдера" Проф. др Слободан Малинић 16.09.2013.
62 Мр Владимир Б. Џенопољац "Утицај нематеријалне активе предузећа на процес стварања вредности" Проф. др Стево Јаношевић 23.12.2013.
63 Мр Ненад Р. Јанковић "Утицај девизног курса на конкурентност извоза" Проф. др Верољуб Дугалић 07.02.2014.
64 Мр Драгомир С. Димитријевић "Форензичко рачуноводство: средство заштите квалитета финансијског извештавања" Проф. др Предраг Станчић 28.02.2014.
65 Мр Никола З. Радивојевић "Управљање тржишним ризицима на финансијским тржиштима у настајању применом модела вредности при ризику" Проф. др Предраг Станчић 15.03.2014.
66 Мр Боривоје Росић "Регионални аспект привредног развоја Србије – искуства и перспективе " Проф. др Петар Веселиновић 17.04.2014.
67 Мр Владан М. Ивановић "Теоријско-методолошка анализа институционалних фактора економског раста – евалуација транзиционих економија " Проф. др Властимир Лековић 25.04.2014.
68 Мр Слађана Д. Савовић "Утицај постаквизиционе интеграције и реструктурирања на ефикасност предузећа" Доц. др Виолета Домановић 26.04.2014.
69 Мр Соња Р. Стоиљковић "Светска економска криза и транзициона рецесија у Србији" Проф. др Мирослав Ђорђевић 06.10.2014.
70 Мр Владан В. Мадић "Унапређивање конкурентности предузећа ауто индустрије у условима глобалне рационализације пословања" Проф. др Бранко Ракита 23.10.2014.
71 Мр Јелена Д. Николић "Интерни механизми корпоративног управљања као детерминанта стратегијског одлучивања" Проф. др Верица Бабић 23.10.2014.
72 Мр Сања З. Бунгин "Трансмисиони механизам монетарне политике у земљама источне и југоисточне Европе, са посебним освртом на Србију" Проф. др Никола Фабрис 02.12.2014.
73 Мр Дејана Р. Златановић "Методолошки аспекти комбинованог коришћења системских методологија у управљању проблемским ситуацијама пословне економије" Проф. др Славица Петровић 23.03.2015.
74 Мр Милан Ж. Чупић "Економска изложеност девизном ризику – управљање у функцији максимизирања вредности предузећа" Проф. др Предраг Станчић 26.05.2015.
75 Мр Катица Љ. Радосављевић "Стратегија развоја канала маркетинга у агробизнису Републике Србије" Проф. др Жаклина Стојановић 29.06.2015.
76 Мр Јелена В. Догањић "Управљање финансијским и актуарским ризицима формирања и улагања резерви у неживотном осигурању" Проф. др Јелена Кочовић 25.08.2015.
77 Мр Злата И. Ђурић "Математичко-статистичке методе и модели формирања  техничких резерви у неживотном осигурању" Проф. др Славица Јоветић 28.08.2015.
78 Александра Федајев "Унапређење пословног окружења у функцији динамизирања привредног развоја земаља у транзицији" Проф. др Петар Веселиновић 25.09.2015.
79 Mр Јелена Ђ. Премовић "Људски ресурси као стратешки потенцијал одрживог туристичког развоја Србије" Проф. др Агнеш Бољевић 23.10.2015.
80 Мр Олгица С. Несторовић "Стране директне инвестиције као фактор одрживог развоја привреде Србије" Проф. др Ненад Станишић 29.10.2015.
81 Mр Никола Р. Бошковић "Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја туризма Србије" Проф. др Светислав Миленковић 04.02.2016.
82 Мр Драгана П. Рејман Петровић "Унапређење пословних процеса у е-ланцима снабдевања" Проф. др Зора Арсовски 22.04.2016.
83 Мр Предраг Вуковић "Управљачки модел за повећање конкурентности руралних туристичких дестинација у Србији" Проф. др Гордана Радосављевић 25.04.2016.
84 Мр Гордана Р. Томић "Маркетинг органских пољопривредних производа" Проф. др Лела Ристић 28.05.2016.
85 Милка В. Грбић "Финансијски систем и економски раст" Проф. др Милена Јакшић 30.05.2016.
86 Дејан Б. Секулић „Квалитет у функцији обезбеђивања сатисфакције корисника хотелијерских услуга“ Проф. др Вељко Маринковић 12.04.2017.
87 Рада М. Милићевић „Ресурсне атракције као мултипликативни фактор развоја здравственог туризма Србије“ Проф. др Светислав Миленковић 23.05.2017.
88 Миљан М. Лековић „Савремена портфолио теорија и оцена инвестиционих перформанси“ Проф. др Милена Јакшић 26.08.2017.
89 Љубина З. Калинић „Утицај мултинационалне компаније у аутомобилској индустрији на локални економски развој“ Проф. др Никола Макојевић 04.09.2017.
90 Владимир С. Михајловић „Теоријско-емпиријска евалуација нове неокласичне синтезе“ Проф. др Гордана Марјановић 21.09.2017.
91 Дејан С. Јовановић „Управљачко рачуноводствена подршка процесу управљања заштитом животне средине“ Проф. др Весна Јањић 21.09.2017.
92 Весна С. Миловановић „Утицај менаџмента укупног квалитета на перформансе пословања предузећа“ Проф. др Стево Јаношевић 19.07.2018.
93 Ненад Томић „Валоризација електронских система плаћања у функцији унапређења платног промета“ Проф. др Виолета Тодоровић 23.10.2018.
94 Кристина Будимчевић „Вишекритеријумски приступ евалуацији перформанси у функцији побољшања квалитета услуга авио компанија“ Проф. др Предраг Мимовић 25.10.2018.
95 Стефан Алимпић „Утицај метода унапређења продаје на импулсивно понашање потрошача“ Проф. др Милан Коцић 03.11.2018.
96 Немања Лојаница „Моделирање веза макроекономских показатеља и економска политика у функцији динамизирања привредног раста“ Проф. др Саша Обрадовић 07.11.2018.
97 Немања Карапавловић „Мерни атрибути у финансијском извештавању и периодични резултат предузећа“ Проф. др Владимир Обрадовић 04.04.2019.
98 Дијана Штрбац „Утицај структурних и технолошких промена на привредни развој Републике Србије“ Проф. др Владимир Мићић 13.05.2019.
99 Марина Јанковић „Корпоративно управљање и избор оптималне структуре капитала“ Проф. др Предраг Станчић 11.06.2019.
100 Соња Милутиновић „Доходовна конвергенција земаља Западног Балкана и чланица Европске уније у контексту европске економске интеграције“ Проф. др Ненад Станишић 05.07.2019.
101 Стеван Луковић „Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и доприносима“ Проф. др Срђан Маринковић 03.09.2019.
102 Милан Стаменковић „Мултиваријационо статистичко моделирање у функцији мерења степена економске развијености територијалних јединица“ Проф. др Мирко Савић 18.09.2019.
103 Драган Стојковић „Светска финансијска криза и перспектива развоја тржишта капитала“ Проф. др Милена Јакшић 23.09.2019.
104 Мирела Момчиловић „Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије“ Доц. др Милан Чупић 13.03.2020.
105 Јасмина Огњановић „Стратегијско управљање нематеријалном имовином у хотелским предузећима“ Доц. др Марко Славковић 26.06.2020.
106 Јована Филиповић „Детерминанте ставова и намера потрошача у погледу куповине домаћих и глобалних брендова“ Проф. др Срђан Шапић 19.08.2020.
107 Снежана Топаловић „Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа“ Проф. др Вељко Маринковић 29.09.2020.
108. Марија Живановић „Утицај активности управљања људским ресурсима на перформансе запослених у организацијама јавног сектора у Републици Србији“ Проф. др Биљана Ђорђевић 18.12.2020.
109. Владислава Стојић „Системи финансирања здравствене заштите у земљама Западног Балкана“ Проф. др Петар Веселиновић 21.12.2020.
110. Иван Костић „Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа“ Проф. др Предраг Станчић 19.02.2021.
111. Горан Павловић „Стратегијски значај људског капитала за организационе перформансе у процесима аквизиција“ Проф. др Марко Славковић 26.04.2021.
112. Данијела Пантовић „Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији“ Проф. др Срђан Фуртула 17.06.2021.
113. Марко Савићевић „Валоризација ефеката транзиције и глобализације на конкурентност привреда Западног Балкана“ Проф. др Љиљана Максимовић 29.09.2021.
114. Јована Лазаревић „Ефекти димензија националне културе и стила живота на процес одлучивања потрошача о куповини“ Проф. др Срђан Шапић 12.11.2021.
115. Милош Димитријевић „Импликације примене иновација у аграру за одрживи развој Републике Србије“ Проф. др Лела Ристић 28.01.2022.
116. Катарина Софронијевић „Креирање поверења потрошача генерације Y у онлајн окружењу“ Проф. др Милан Коцић 29.01.2022.
117. Маријана Бугарчић „Управљање вредношћу пројеката у дигиталној економији“ Проф. др Марко Славковић 04.02.2022.
118. Стефан Вржина „Финансијско управљање порезом на добитак предузећа у Србији“ Проф. др Милан Чупић 07.07.2022.
119. Филип Бугарчић „Међународна трговинска логистика у функцији индустријског развоја“ Проф. др Владимир Мићић 26.08.2022.
120. Тијана Тубић Ћурчић „Утицај међународног кретања производних фактора на доходовну неједнакост у процесу економске интеграције“ Проф. др Ненад Станишић 26.09.2022.
121. Шабан Грачанин „Ефекти примене рачуноводства фер вредности на финансијски положај и приносну снагу банака“ Проф. др Владимир Обрадовић 27.09.2022.
122. Јасмина Димитријевић „Декомпозиција диспаритета у процесу регионалне конвергенције у Европској унији и Републици Србији“ Проф. др Петар Веселиновић 29.09.2022.
123. Ненад Михаиловић „Ревизија пословних трансакција између повезаних правних лица“ Проф. др Снежана Љубисављевић 30.09.2022.
124. Марија Радуловић „Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе“ Проф. др Милан Костић 03.10.2022.
125. Александра Бошковић „Утицај организационог дизајна на ангажованост запослених у дигиталном окружењу“ Проф. др Весна Стојановић Алексић 24.10.2022.
126. Драгана Гашевић „Утицај потрошачког етноцентризма на понашање купаца“ Проф. др Катарина Борисављевић 27.12.2022.
127. Стефан Здравковић „Утицај избегавања неизвесности и потрошачког етноцентризма на прихватање страних брендова – медијаторски ефекат културалне интелигенције “ Проф. др Срђан Шапић 06.04.2023.
128. Драгана Томашевић „Активности директног маркетинга усмерене на привлачење и задржавање потрошача брендираних производа“ Проф. др Милан Коцић 05.05.2023.
129. Ана Спасојевић „Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда“ Проф. др Милан Коцић 04.07.2023.
130 Марија Врањеш „Мерење утицаја инфлуенсера на понашање потрошача у дигиталном окружењу“ Проф. др Вељко Маринковић 13.07.2023.
131. Стефан Сретеновић „Дизајн окружења за ефективну примену рада на даљину“ Проф. др Марко Славковић 31.08.2023.
132. Ивана Недељковић Систем за управљање односима са купцима као технолошка подршка пословном одлучивању Проф. др Драгана Рејман Петровић     24.04.2024.

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести