OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б. Кандидат Наслов дисертације Ментор Датум одобр. теме
1. Александра Васић Теоријско-емпиријска анализа ризика у класичним и бихевиоралним финансијама др Милена Јакшић 10.03.2021.
2. Љубивоје Радоњић Однос иновација и економских перформанси: искуства региона у Европској унији др Владан Ивановић 14.07.2021.
3. Невена Веселиновић Утицај финансијског развоја на иновативност земаља др Данијела Деспотовић 14.07.2021.
4. Јелена Живковић Ефекти олигополизације одабраних сектора привреде Републике Србије на њихову конкурентност Др Милан Костић 04.02.2022.
5. Никола Василић Ефикасност националних иновационих система и економски раст у развијеним и земљама у развоју Др Петар Веселиновић 15.06.2022.
6. Весна Пашић Модалитети исплате акционара компанија у Југоисточној Европи Др Милан Чупић 14.09.2022.
7. Ана Тодоровић Спасенић Утицај организационог дизајна на перформансе предузећа наменске индустрије Др Јелена Ерић Нилсен 19.04.2023.
8. Марија Мирић Одрживо управљање људским ресурсима: стратегијски и оперативни аспект др Марко Славковић 20.09.2023.
9. Александра Радојевић Ефикасност интерног надзора банака и ревизорско извештавање др Биљана Јовковић 20.09.2023.
10. Ивана Марковић Утицај познатих личности на имиџ дестинације и понашање туриста у међународном окружењу др Гордана Радосављевић 20.09.2023.
11. Милена Дамњановић Синергијски ефекти корпоративне друштвене одговорности и корпоративног управљања на организационе перформансе др Дејана Златановић 22.02.2024.
12.  Јелена Пековић Повезаност корпоративног управљања, иновационе активности компанија и пословних перформанси др Јелена Николић 19.06.2024.
13. Марија Стојменовић Иновативност као детерминанта извозних перформанси европских транзиционих економија др Ненад Станишић 10.07.2024.
14. Нађа Ђурић Развој концептуалног оквира за мерење лојалности клијената банака у Републици Србији др Вељко Маринковић 10.07.2024.

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести