60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Kритеријуми за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије

По плану и програму који одговара плану и програму Економског факултета у Крагујевцу

I - Рангирање кандидата који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије  по плану и програму који одговара плану и програму Економског факултета у Крагујевцу врши се по основу просечне оцене на основним академским студијама и времена трајања студирања.

(1) Број бодова по основу просечне оцене рачуна по формули:

Број бодова по основу просечне оцене на основним студијама      =     просечна оцена     x     8 (осам)

(2) Број бодова по основу дужина студирања рачуна по формули:

Број бодова по основу дужине студирања    =    20    *    (1-(Дужина студирања у месецима – 48)/ 96)

 

Као број месеци студирања се узима број започетих месеци од 1. октобра године уписа на основне студије до датума стицања звања.

Укупан број бодова је збир Бодова остварених по основу просечне оцене на основним студијама и Броја бодова по основу дужине студирања.

Уколико више кандидата има једнак укупан број остварених бодова, предност на листи има кандидат са већом просечном оценом оствареном на основним академским студијама.

 

По плану и програму који одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу 

II - Рангирање кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири) године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије по плану и програму који одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу, као и кандидати који су основне академске студије завршили из других области, врши се по основу: просечне оцене на основним академским студијама, времена студирања и резултата оствареног на пријемном испиту.

Кандидати полажу на Пријемном испиту по два испита из програма основних академских студија, у зависности од Модула Студијског програма који уписују.

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, дужни су да положе следеће испите:

За модул Економска политика и развој:

 • Основи макроекономије,
 • Микроекономија.

За модул Међународна економија:

 • Основи економије,
 • Међународни економски односи.

За модул Финансије и банкарство:

 • Монетарне финансије,
 • Банкарство.

За модул Ризик и осигурање:

 • Осигурање,
 • Финансијска тржишта.

За модул Рачуноводство и пословне фианнсије:

 • Управљачко рачуновдоство,
 • Финансијско извештавање.

За модул Маркетинг:

 • Маркетинг,
 • Истраживање тржишта.

За модул Међународни менаџмент:

 • Увод у менаџмент,
 • Међународно пословање.

За модул Менаџмент у туризму:

 • Економика туризма,
 • Менаџмент у туризму и хотелијерству.

За модул Иновације и технолошко предузетништво:

 • Предузетнички менаџмент,
 • Управљање иновацијама.

За модул Менаџмент у јавном сектору:

 • Увод у менаџмент,
 • Менаџмент људских ресурса.

 

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, дужни су да положе следеће испите:

За модул Електронско пословање:

 • Основи економије,
 • Информациони системи.

За модул Вештачка интелигенција у пословању:

 • Основи статистике,
 • Базе података.

 

Кандидати који полажу пријемни испит, а конкуришу за упис на студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ, дужни су да положе следеће испите:

 • Пословне финансије,
 • Ревизија финансијских извештаја.

 

(1) Број бодова по основу просечне оцене се рачуна по формули:

Број бодова по основу просечне оцене на основним студијама = просечна оцена x 3 (три)

(2) Број бодова по основу дужине студирања се рачуна по формули:

Број бодова по основу дужине студирања = 10 * (1-(Дужина студирања у месецима – 48)/ 96)

Као број месеци студирања се узима број започетих месеци од 1. октобра године уписа на основне студије до датума стицања звања.

(3) Број бодова по основу пријемног испита рачуна по формули:

Број бодова по основу пријемног испита = број бодова остварен на испиту из првог наставног предмета + број бодова остварен на испиту из другог наставног предмета

 

Максимално могући број бодова на пријемном испиту, по предмету је 30 (тридесет).

Пријемни испит се сматра положеним уколико је на сваком наставном предмету остварено минимално 15 поена.

Укупан број бодова је збир Бодова остварен по основу просечне оцене на основним студијама, Бодова по основу резултата са пријемног испита и Бодова по основу дужине студирања.

 

Уколико више кандидата има једнак укупан број остварених бодова, предност на листи има кандидат са већом просечном оценом оствареном на основним академским студијама.

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести