OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Документација за упис у прву годину докторских академских студија школске 2023/24.

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ AKАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  1. Диплома/уверење о завршеним студијама претходног степена – оригинал на увид;
  2. Два обрасца ШВ-20, попуњена штампаним словима ћириличног писма (купују се у књижари Факултета);
  3. Индекс (купује се у књижари Факултета);
  4. Изјава за изборне предмете (добија се у канцеларији за докторске студије);
  5. Две фотографије формата 3,5х4,5цм;
  6. Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте).

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 150.000 РСД и може се платити у целости приликом уписа или у највише 8 месечних рата тако да прва износи 30% од вредности школарине (45.000 РСД) и уплаћује се приликом уписа, а преосталих 7 једнаких месечних рата од по 15.000 РСД у наредним месецима.

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Преостале рате уплаћују се електронски према упутству које ће сваки студент имати на свом студентском порталу.

Рачун за уплату је: 840-570666-83.

Упис студената реализоваће се 20.11.2023. године, од 10 до 14 часова. За кандидате који се не упишу у назначеном року сматраће се да су одустали од уписа.

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести