60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Студијски програм - Финансијски менаџмент јавне управе

СТРУКТУРA СТУДИJСКOГ ПРOГРAМA МAСТEР AКAДEМСКИХ СТУДИJA ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Студијски програм мастер академских студија ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ садржи све елементе утврђене законом и одговарајућим општим актима:

 1. назив и циљеви студијског програма;
 2. врста студија и исход процеса учења;
 3. стручни и академски назив;
 4. услови за упис нa студијски програм;
 5. листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем;
 6. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија;
 7. бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бод);
 8. бодовну вредност завршног рада на мастер студијама, исказану бројем ЕСПБ бодова;
 9. предуслове за упис појединих предмета или групе предмета;
 10. начин избора предмета из других студијских програма;
 11. услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија;
 12. друга питања од значаја за извођење студијског програма.

 

Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од значаја за извођење студијског програма, биће штампани сваке године као посебна публикација и доступни у електронском облику на званичном сајту Факултета.

Студијски програм мастер академских студија ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ траје једну годину, (2 семестра), има укупно 60 ЕСПБ бодова и припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке.

Студијски програм мастер академских студија ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ даје академски назив МАСТЕР ЕКОНОМИСТА.

Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом Економског факултета у Крагујевцу, Правилником о правилима студија Факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

Методе извођења наставе зависиће од типа наставе, а могу да буду активна настава, самостални рад студената, колоквијуми, испити, студијски истраживачки рад и израда мастер рада. Активна настава се остварује путем предавања, вежби, консултација и менторског рада. Настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према утврђеном распореду.

(Презентација PDF)

 

СВРХА СТУДИJСКOГ ПРOГРAМA МAСТEР AКAДEМСКИХ СТУДИJA ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Сврха студијског програма мастер академских студија ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ је образовање студената из области финансијског менаџмента јавнe управe на нивоу мастер академских студија, које обезбеђује продубљивање знања у следећим областима: оценa намераваних улагања и избор извора финансирања у јавној управи, оцена ефеката донетих одлука у јавној управи, анализа финансијских извештаја и финансијских услова јавне управе, интерни и екстерни надзор јавне управе, буџетирање и контрола, управљачко рачуноводство у јавној управи, финансијско извештавање јавне управе, рачуноводство јавне управе, финансирање пројеката у јавној управи, менаџмент у јавној управи, електронска управа и анализа јавних политика.

Знања стечена на студијском програму ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ студентима пружају могућност да успешно овладају савременим концептима пословања, методама, стандардима, информационим технологијама, техникама и вештинама за компетентно решавање кључних проблема са којима се суочава јавна управа у савременим условима.

Сврха студијског програма је да, на основу продубљених и унапређених методолошких, теоријских и апликативних сазнања, студенти буду оспособљени за обављање сложених аналитичких, пројектних и управљачких активности у области финансијског менаџмента, рачуноводства, интерне и екстерне контроле и ревизије, управљања перформансама, буџетирања и контроле, финансијског извештавања, финансијске анализе и фанансирања пројеката у јавној управи. Сви ови проблеми се разматрају у ширем контексту анализе јавних политика, менаџмента јавне управе и електонске управе.

Сврха студијског програма је да студентима пружи квалитетна фундаментална, теоријско-методолошка, научно-стручна и стручно-апликативна знања за њихово даље ефективно научно усавршавање и укључивање у образовни и научни процес докторских академских студија, али и неопходну основу за ефикасно и ефективно укључивање у решавање реалних проблема са којима се суочава јавна управа у Србији.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИJСКOГ ПРOГРAМA МAСТEР AКAДEМСКИХ СТУДИJA ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Циљеви студијског програма мастер академских студија ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ произлазе из основних циљева и задатака Факултета и опредељени су сврхом студијског програма. Циљеви студијског програма су продубљивање знања и развој вештина студената у складу са савременим достигнућима у области финансијског менаџмента јавне управе која се односе на:

 • анализу финансијског окружења организација јавне управе,
 • финансијско управљање намераваним улагањима, анализу трошкова и користи инвестиционих пројеката и изворе финансирања јавне управе,
 • краткорочно финансијско управљање у јавној управи,
 • анализу финансијских извештаја и финансијских услова јавне управе,
 • интерни и екстерни надзор, као и интерну и екстерну контролу и ревизију у јавној управи,
 • принципе, функције и процес буџетирања, буџетску контролу и управљање перформансама у јавној управи,
 • регулаторни оквир и процес финансијског извештавања јавне управе,
 • примену регулативе и готовинске основе у рачуноводству јавне управе,
 • финансирање и повећање ефикасности реализације пројеката у јавној управи,
 • приступе менаџменту и анализу стејкхолдера и изазова за успех организација јавне управе,
 • концепте, технологије и моделе електронске управе, као и примену система и сервиса електронске управе,
 • процес креирања и оцене јавне политике, теорије и моделе јавних политика и анализу мотива и очекивања актера у процесу креирања јавних политика,
 • оспособљавање студената за самостални и тимски рад у решавању различитих проблема у јавној управи и оспособљавање студената за самостални студијски истраживачки рад као основе за даље академске и истраживачке процесе у оквиру докторских академских студија.

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДИJСКOГ ПРOГРAМA МAСТEР AКAДEМСКИХ СТУДИJA ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Студенти који заврше мастер академске студије ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ поседоваће опште компетенције које се односе на: способност анализе и синтезе, планирања и организовања, способност решавања проблема, вештине управљања, способност самосталног и тимског рада, способност комуникације, способност примене знања у пракси, способност флексибилног прилагођавања новим ситуацијама, способност управљања пројектима, ефективнe комуникације на националном и међународном нивоу и системског приступа управљању ризицима.

Студенти ће поседовати и предметно-специфичне, односно стручне компетенције које се детаљније специфицирају у оквиру описа исхода учења у оквиру студијског програма ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ.

Студенти допуњавају знања стечена на основним академским студијама у циљу примене стечених знања и вештина за решавање конкретних проблема у организацијама јавне управе, као и припреме за даљи научно-истраживачки рад.

Кроз студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ студенти стичу знања и академске вештине које им омогућавају решавање конкретних проблема у организацијама државне управе, локалне самоуправе, државне ревизије и инспектората. Студенти се оспособљавају да примењују савремене концепте финансирања и оцене инвестиционих пројеката, анализе и избора извора финансирања, интерног и екстерног надзора, буџетирања и контроле, финансијског извештавања, рачуноводства и анализе финансијских извештаја и финансијских услова јавне управе.

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести