OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Студијски програм Пословна информатика

Структура студијског програма

Основне академске студије на студијском програму Пословна информатика трају  4 године (8 семестара), обим студија је 240 ЕСПБ бодова.

Након завршених основних академских студија пословне информатике, студент стиче стручни назив дипломирани пословни информатичар.

Савладавањем датог Студијског програма студент стиче знања и вештине из интердисциплинарне области која обједињује информатику, менаџмент и пословну економију, а које су од изузетне важности за реализацију актуелних светских трендова дигитализације друштва и пословања. Стечена знања такође представљају добар основ за даље стручно и научно усавршавање.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Економски факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину студија, треба да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и да положи пријемни испит (испита за проверу знања). Коначна ранг листа за упис на прву годину студија формира се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу знања, и по потреби на основу успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са општим актом Факултета.

Број студената који се уписују на Студијски програм предлаже Факултет. Влада Републике Србије одређује број студената који ће се финансирати из буџета, односно број оних који ће се сами финансирати. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу коначне ранг листе.

Основне академске студије су у складу са Болоњском декларацијом (трају 4 године, 8 семестара, 240 ЕСПБ). Студијски програм обухвата обавезно и изборно подручје едукације студената и састоји се од академско-општеобразовних (АО), теоријско-методолошких (ТМ), научно-стручних (НС) и стручно-апликативних (СА) предмета, неопходних за једно опште образовање пословног информатичара. Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в) и друге облике активне наставе (дон).

Настава је организована по семестрима. Сваки предмет траје један семестар. Студије се изводе на српском језику.

Предмети се деле на обавезне и изборне. Списак предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе, укупно оптерећење по семестрима и број ЕСПБ бодова по сваком предмету дати су у прилогу. Из сваке групе изборних предмета студент бира један предмет, тако да укупан број ЕСПБ бодова у академској години буде бар 60.

Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку утврђеним општим актом Економског факултета у Крагујевцу.

Студент који није успешно савладао обавезни предмет, наредне школске године, уписује (слуша и полаже) исти предмет. Студент који није успешно савладао изборни предмет, наредне школске године, може поново да упише исти, или да се определи за други изборни предмет.

Предуслов за упис предмета, ако постоји, дат је у спецификацији предмета (табела 5.2).

Студент може прећи на овај Студијски програм са других Студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом Студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину.

 

Сврха Студијског програма

Сврха Студијског програма је образовање пословних информатичара који ће поседовати интердисциплинарна и мултидисциплинарна знања и вештине из информатике и пословне економије и менаџмента а која су потребна за: 1) успешно пословање ИТ компанија, посебно у делу реализације пословних идеја (софтверских решења), управљања пројектима, комуникације са клијентима, итд. и 2) дигитализацију пословања компанија и институција јавног сектора увођењем и управљањем одговарајућим софтверским решењима за подршку пословању и управљању.

Студијски програм је усклађен са стратегијом развоја Економског факултета у Крагујевцу која подразумева модернизацију наставних планова и програма у складу са актуелним националним и светским технолошким трендовима.

Студијски програм има јасне и препознатљиве сврхе и друштвене улоге:

 • образовање пословног информатичара који ће радити на пословима развоја софтвера и учествовати у процесу дизајнирања, развоја, тестирања и имплементације софтверских решења;
 • образовање пословног информатичара који ће радити на пословима консултанта за пословна софтверска решења и који ће учествовати у избору и увођењу, модификацији и администрацији пословних софтверских решења у компанијама и јавним институцијама;
 • образовање пословног информатичара који ће радити на пословима систем аналитичара и учествовати у процесу анализе, дизајна и ревизије пословних процеса у циљу унапређења и модернизације пословања у компанијама и јавним институцијама;
 • образовање пословног информатичара који ће радити на пословима подршке менаџменту у процесу одлучивања коришћењем модерних система за пословну аналитику;
 • образовање пословног информатичара који ће бити способни за самосталан наступ на тржишту - предузетник у подручју информационих технологија.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма Економија и пословно управљање у потпуности усклађена.

 

Циљеви Студијског програма

Циљеви Студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима развоја софтверских решења од истраживања тржишта преко дизајнирања, развоја и тестирања до имплементације софтверских решења;
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима менаџера ИТ пројеката;
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима консултанта за пословна софтверска решења (интегрисане информационе системе - ЕРП);
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима пословног аналитичара и аналитичара пословних података;
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима систем аналитичара;
 • оспособљавање студента за самосталан наступ на тржишту – ИТ предузетништво;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • стицање знања из области развоја софтвера и информационих система;
 • упознавање са постојећим комерцијалним и бесплатним софтверским решењима за интегрисане информационе системе, за управљање базама података, за пословну аналитику, за управљање пројектима, за истраживање тржишта и маркетинг;
 • стицање знања из области пословне економије;
 • спровођење стручних пракси у компанијама из ИТ индустрије;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Циљеви Студијског програма су усклађени са стратегијом развоја Економског факултета у Крагујевцу у погледу модернизације наставних планова и програма у складу актуелним националним и светским технолошким трендовима.

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност праћења и примењивања савремених ИТ кретања и достигнућа;
 • способност know-how пословног (предузетничког) размишљања;
 • способност комуникације на професионалном нивоу;
 • способност тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање процеса развоја софтвера и информационих система;
 • познавање и коришћење постојећих комерцијалних и бесплатних софтверских решења за подршку различитим областима пословања;
 • познавање и коришћење система за управљање базама података;
 • способност управљања ИТ пројектима;
 • способност реализације ИТ пословних идеја, од креирања и њиховог тржишног тестирања па до њихове имплементације;
 • способност решавања проблема из области пословне економије: предузетништва, менаџмента, маркетинга, истраживања тржишта,...;
 • способност за успешан наставак школовања на мастер академским студијама пословне информатике и сродних области.

📰 Презентација модула Пословна информатика

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести