OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Студијски програм Економија и пословно управљање

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Eкономија и пословно управљање траје четири године (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив дипломирани економиста.

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака за послове који захтевају основна знања из области економије. Исход процеса учења је у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација тако да дипломирани студент поседује академска и стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области економије и пословног управљања. На тај начин ће бити оспособљен да решава сложене проблеме у нестандардним условима, примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група, као и да користи опрему, инструменте и уређаје који су релевантни за поменуту област.

У оквиру студијског програма постоји седам модула: Економска политика и развој, Међународна економија и пословање, Финансије, банкарство и осигурање, Менаџмент, Маркетинг, Туризам и хотелијерство и Рачуноводство и пословне финансије. Избор модула се врши после прве године студија.

Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од значаја за извођење студијског програма штампају се сваке године као посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Економски факултет.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом, Правилником о правилима студија Факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу. Такође, дефинисани су и услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија.
Методе извођења наставе зависе од типа наставе (1) активна настава, (2) самостални рад студента, (3) колоквијуми, (4) испити, (5) студијски истраживачки рад, (6) израда завршног рада, итд.
Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, консултације, менторски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду.

Студијским програмом је дефинисана листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем. Завршни рад и сваки предмет су исказани кроз бодовну вредност која је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Они су груписани у академско – опште образовне (АО), теоријско-методолошке (ТМ), научно-стручне (НС) и стручно – апликативне (СА) предмете. Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку који је утврђен општим актом Економског факултета у Крагујевцу.

На првој години студија изучава се осам наставних предмета и свих осам су обавезни. На другој години се изучава осам наставних предмета од којих је пет обавезних, а три изборна се бирају из корпе изборних предмета чија величина зависи од модула. На трећој години се изучава осам наставних предмета од којих је шест обавезних, а два изборна се бирају из корпе изборних предмета чија величина зависи од модула. На четвртој години изучава се седам наставних предмета плус стручна пракса, од којих је пет обавезних, а два наставна предмета студент бира из корпе изборних предмета чија величина зависи од модула. У сваком семестру, осим у последњем, предвиђена су по четири наставна предмета. Последњи семестар се састоји од три наставна предмета, стручне праксе и завршног рада.

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Економија и пословно управљање, на нивоу основних академских студија, је профилисање знања и компетенције из домена економске политике и развоја, међународне економије, маркетинга, менаџмента, туризма и хотелијерства, рачуноводства и пословних финансија, финансија, банкарства и осигурања. Акценат је на комбиновању и усклађивању макро и микро приступа, комбиновању и усклађивању компаративног, међународног, националног, секторског, гранског и пословног приступа изучавању савремених економских дисциплина, тема и проблема.

Студијски програм Економија и пословно управљање прати динамичне промене у окружењу, излазећи у сусрет потребама за новим компетенцијама, знањима и вештинама које се од дипломираних економиста захтевају, у циљу успешног обављања послова у предузећима, финансијским институцијама, јавном сектору и другим профитним и непрофитним организацијама.

Програм континуирано прати савремена достигнућа у области квантитативне и квалитативне микро и макро економске анализе. Савремени наставни програм обезбеђује образовање економиста, стручњака за планирање и анализу комплексних привредних система, финансијске стручњаке, стручњаке за економску политику на нивоу појединих привредних грана (индустрија, пољопривреда, финансије, итд.), за међународне финансије, за консултантске послове, оспособљене за рад у компанијама и другим привредним друштвима (у реалном и финансијском сектору) и јавним предузећима, као и за сопствене предузетничке подухвате.

Студијски програм има сврху да студенте припреми за комплексну економску праксу према стандардима који су у свету препознатљиви, као и за даље образовање и стручно усавршавање.

Студијски програм је конципиран тако да студент стиче комплексна знања од општих ка појединачним и специфичним у оквиру седам студијских модула: Економска политика и развој, Међународна економија и пословање, Финансије, банкарство и осигурање, Менаџмент, Маркетинг, Туризам и хотелијерство и Рачуноводство и пословне финансије.

Поред креирања и стварања компетентних, образовних профила, у складу са захтевима тржишта рада, сврха овог студијског програма јесте и оспособљавање студената за даље усавршавање на мастер и докторским академским студијама из области економије и пословног управљања.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма Економија и пословно управљање у потпуности усклађена.

 

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Економија и пословно управљање, на нивоу основних академских студија, су усмерени на образовање стручњака чије ће компетенције бити општа знања са широким и свестраним увидом у практичне послове у оквиру економије и пословног управљања. Студент треба да буде оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме из области економије и пословног управљања, што подразумева да студент изгради аналитички и креативни прилаз у решавању практичних и теоријских проблема. Овај генерални циљ и оријентација програма се постепено и хијерархијски остварују у зависности од изборног модула, циклуса и нивоа образовања.

С друге стране, циљ програма је да студентима пружи неопходне компетенције за обављање економских и аналитичких послова у предузећима, институцијама, профитним, непрофитним организацијама, како у домаћим, тако и међународним размерама.

Студијски програм обезбеђује студентима стицање основних теоријских и практичних знања из области: економске анализе на макроекономском и микроекономском нивоу економске политике, економске теорије (савремене економске теорије, методолошки поступци економске анализе), макроекономије (макроекономски агрегати, макроекономски модели, макроекономска анализа, економски раст и развој), микроекономије (функционисање тржишта рада, робе, капитала, образовање цена у тржишним структурама, пословно понашање предузећа, финансијских институција и сл.), економске политике и економског система (институције тржишне привреде, инструменти и начини за креирање економске политике, утицај различитих привредно системских механизама и институција на привредни развој), стицање знања и вештина из области стратегијског менаџмента; стицање базичних знања из области маркетинга као тржишно оријентисане пословне филозофије (разумевање концепције и стратегије савременог истраживања, креирања, планирања, праћења и контроле тржишног успеха на принципу пословне филозофије маркетинга); стицање базичних знања из области менаџмента (разумевање, анализа и решавање актуелних проблема у менаџерској пракси; примена различитих алата и техника ефективног менаџмента, разумевање концепата, техника и алата који се користе у планирању, организовању, вођењу и контроли међународних пословних процеса; разумевање утицаја глобалних, правних, социокултурних, еколошких и етичких утицаја међународног окружења на пословање предузећа); стицање теоријских и практичних знања из области рачуноводства и ревизије (примена рачуноводствених и ревизијских метода, техника и поступања у пословној пракси; овладавање техникама функционисања рачуноводственог система, савладавање рачуноводствених метода за реализацију пословних комбинација, метода консолидације, анализа финансијских извештаја, техника, израде пословног плана, примене ревизорских метода и поступака анализе функцонисања система интерне контроле; проширивање знања у области рачуноводствених система специфичног карактера као што је рачуноводство у трговини, туризму, банкарству, осигуравајућим друштвима), стицање знања из области туризма и хотелијерства.

 Похађањем студијског програма студент стиче знања и вештине из области економије и пословног управљања, које треба да га учине способним да индивидуално, као и у тиму, ради на решавању конкретних проблема из поменуте области. После завршетка првог циклуса, студент може да се определи за грађење каријере кроз стицање конкретног пословног искуства, као и за наставак студија на мастер академским студијама.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма Економија и пословно управљање у потпуности усклађени.

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Економија и пословно управљање студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност вођења сложених пројеката самостално и са пуном одговорношћу;
 • способност комуникације на професионалном нивоу, тимског рада – организације, контроле и обуке других;
 • способност за професионално напредовање и испољавање позитивног односа према значају целоживотног учења и личног и професионалног развоја;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност анализирања и вредновања различитих концепата, модела и принципа теорије и праксе, примена знања у пракси и унапређења постојеће праксе;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност решавања проблема и у нестандардним условима;
 • способност поштовања професионалне етике.

Компетенције које студент стиче завршетком студијског програма основних академских студија Економија и пословно управљање односе се на: усвајање методолошких, квантитативних и квалитативних научних дисциплина које дају увид у реалне претпоставке привредног развоја и економско-теоријске анализе; овладавање вештинама неопходним за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из веома широког подручја макроекономије, микроекономије и привредног развоја; разумевање природе и карактеристика банкарског пословања и могућност анализе и решавања финансијских проблема; могућност стручне комуникације са тржиштем и институцијама ЕУ, као и са непосредним привредним окружењем; решавање комплексних проблема организације и менаџмента, коришћење литературе у складу са потребом ширења својих знања; комбиновање стечених теоријских и практичних знања и вештина у циљу анализе и решавања конкретних економских проблема; разумевање односа у ширем контексту економских, еколошких и етичких питања.

Студенти ће поседовати и предметно-специфичне, односно, стручне компетенције које се детаљније специфицирају у оквиру описа исхода учења на модулима у оквиру студијског програма Економија и пословно управљање.

 1. Mодул Економска политика и развој обезбеђује студентима стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, које омогућавају оспособљеност за аналитички рад у предузећима и финансијским институцијама, рад у консултантским кућама, рад на формулисању и вођењу пројеката у државној управи, рад на формулисању циљева и мера економске политике (на локалном и републичком нивоу), итд. Студенти који заврше модул Економска политика и развој биће оспособљени да обављају послове економисте – аналитичара у предузећима јавног сектора, послове предвиђања макроекономских кретања, послове у банкама, осигуравајућим друштвима, органима државне управе и локалне самоуправе, удружењима, послове научно-истраживачког рада, итд.
  📰 Презентација модула Економска политика и развој

 2. Mодул Међународна економија и пословање, обезбеђује стицање знања из области међународних економских односа, спољнотрговинског пословања и међународног пословања. Студенти се оспособљавају за рад у мултинационалним компанијама, домаћим привредним субјектима који послују са иностранством, итд. Студенти који заврше модул Међународна економија и пословање оспособљени су да обављају послове: економисте у мултинационални компанијама, економисте у домаћим компанијама и привредним друштвима на спољнотрговинским пословима, стручног сарадника у органима државне управе и локалне самоуправе и сл.
  📰 Презентација модула Међународна економија и пословање

 3. Mодул Финансије, банкарство и осигурање, обезбеђује стицање знања из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања, осигурања и делатности институционалних инвеститора. Студенти се оспособљавају за рад на робним и финансијским берзама, у банкама и другим финансијским организацијама, брокерским и дилерским кућама, инвестиционим фондовима, осигуравајућим друштвима, државној управи, пореској управи, итд.
  📰 Презентација модула Финансије, банкарство и осигурање

 4. Студенти модула Рачуноводство и пословне финансије у потпуности ће бити оспособљени за обављање високостручних послова рачуноводства, ревизије, финансијског управљања у свим привредним секторима: финансијски сектор (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитни сектор (производни, трговачки и услужни привредни субјекти), ревизорске куће, јавни сектор и др. Студент који заврши модул Рачуноводство и пословне финансије, биће оспособљен да обавља следеће послове; руковођење пословима рачуноводства и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама; послове интерне ревизије; екстерне ревизије; државне ревизије; доношење финансијских и инвестиционих одлука; инвестиционог саветника; портфолио менаџера; финансијске анализе; процене вредности предузећа и сл. 
  📰 Презентација модула Рачуноводство и пословне финансије

 5. Завршетком модула Маркетинг студенти стичу базична знања из маркетинга, подржана комплементарним базичним знањима из економије, статистике, бизниса, менаџмента. Поред општих економско-финансијских, статистичко-методолошких и пословно управљачких компетенција, студент стиче и следеће способности: способност организовања, вредновања и коришћења резултата истраживања тржишта, способност решавања проблема у области продаје, набавке, дистрибуције, развоја производа, промоције, способност ситуационе анализе и маркетиншког планирања. Студент који заврши модул Маркетинг, биће оспособљен за обављање следећих послова: послове аналитичара и планера маркетинга, менаџера продаје, тржишног заступника, комерцијалисте, менаџера развоја производа или бренда, тржишног представника у иностранству, менаџера промотивних активности и сл.
  📰 Презентација модула Маркетинг 

 6. Завршетком модула Менаџмент, студенти ће бити оспособљени за квалитетно обављање одређених активности у областима: стратегијског управљања, маркетинга, финансија и рачуноводства, производње, управљања људским ресурсима, логистике, планирања, трговине, туризма, управљања квалитетом, истраживања тршишта, као и за креативно коришћење савремене информационе и комуникационе технологије. Студенти који заврше модул Менаџмент, биће оспособљени да обављају послове: планирања, организовања, контроле пословних процеса, управљања људским ресурсима, управљања квалитетом, финансијског менаџмента, управљања међународним пословањем, у профитним и непрофитним организацијама, државним и међународним институцијама итд.
  📰 Презентација модула Менаџмент

 7. Модул Туризам и хотелијерство обезбеђује студентима стицање знања и вештина потребних за обављање управљачких и аналитичких послова из области пословне економије, са акцентом на туризам и остале комплементарне делатности. Студенти који заврше модул Туризам и хотелијерство оспособљавају се за аналитичке, управљачке, истраживачке и практичне послове у предузећима или институцијама које су директно или индиректно везане за област туризма, али и у предузећима других делатности.
  📰 Презентација модула Туризам и хотелијерство

Завршетком основних академских студија студенту се издаје диплома којом се потврђује завршетак студија и стицање академског назива дипломирани економиста у складу са Законом.

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести