60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Студијски програм Пословна информатика

Структура студијског програма


Мастер академске студије на студијском програму Пословна информатика трају 1 годину (2 семестра), обим студија је 60 ЕСПБ бодова. У оквиру студијског програма постоје два модула и то: 1) Електронско пословање и 2) Вештачка интелигенција у пословању.

Након завршених мастер академских студија пословне информатике, студент стиче стручни назив Mастер пословни информатичар.

Савладавањем датог Студијског програма студент стиче знања и вештине из области електронског пословања и вештачке интелигенције, а које су тренутно означене као две најбитније одреднице технолошког развоја друштва и пословања. Стечена знања такође представљају добар основ за даље стручно и научно усавршавање. 

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Економски факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на мастер академске студије, треба да има завршене основне академске студије са обимом студија 240 ЕСПБ бодова и да положи пријемни испит (испит за проверу знања) и то за модул Електронско пословање пријемни испит из економије или  информатике, а за модул Вештачка интелигенција у пословању пријемни испит из информатике. Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије формира се на основу општег успеха постигнутог на основним академским студијама и резултата испита за проверу знања.

При упису студија студент се опредељује за један од два понуђена модула:

 1. Електронско пословање - Модул Електронско пословање нуди могућност дубљег упознавања савремених концепата елекронског пословања као што су електронска трговина, електронски системи плаћања, дигитални маркетинг, менаџмент информациони системи, итд.
  (Презентација PDF)

 2. Вештачка интелигенција у пословању - Модул Вештачка интелигенција у пословању нуди могућност упознавања алата, техника и метода вештачке интелигенције и њихове примене у решавању пословних проблема. У оквиру овог модула студенти ће се упознати са концептом вештачких неуронских мрежа, машинског учења, обраде и анализе великих количина података, система за подршку одлучивању.
  (Презентација PDF)

Број студената који се уписују на Студијски програм предлаже Факултет. Влада Републике Србије одређује број студената који ће се финансирати из буџета, односно број оних који ће се сами финансирати. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу коначне ранг листе.

Студијски програм обухвата обавезно и изборно подручје едукације студената и састоји се од теоријско-методолошких (ТМ), научно-стручних (НС) и стручно-апликативних (СА) предмета, неопходних за стицање напредних знања и вештина из области које су обухваћене студијским програмом. Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в) и друге облике активне наставе.

Настава је организована по семестрима. Сваки предмет траје један семестар. Студије се изводе на српском језику.

Предмети се деле на обавезне и изборне. Списак предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе, укупно оптерећење по семестрима и број ЕСПБ бодова по сваком предмету дати су у прилогу. Из сваке групе изборних предмета студент бира један предмет, тако да укупан број ЕСПБ бодова буде бар 60. 

Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку утврђеним општим актом Економског факултета у Крагујевцу.  Студент који није успешно савладао обавезни предмет, наредне школске године, уписује (слуша и полаже) исти предмет. Студент који није успешно савладао изборни предмет, наредне школске године, може поново да упише исти, или да се определи за други изборни предмет. 

Предуслов за упис предмета, ако постоји, дат је у спецификацији предмета.

 

Сврха студијског програма

Сврха Студијског програма је образовање мастер пословних информатичара који ће поседовати теоријска, стручна и апликативна знања и вештине из две, тренутно, најакутелније области примењене информатике, електронског пословања и  вештачке интелигенције. 

Студијски програм је усклађен са стратегијом развоја Економског факултета у Крагујевцу која подразумева модернизацију наставних планова и програма у складу са актуелним националним и светским трендовима дигитализације пословања и примене вештачке интелигенције у управљању пословањем.

Студијски програм има јасне и препознатљиве сврхе и друштвене улоге:

 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити на пословима увођења и примене система и платформи електронске трговине, 
 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити на пословима увођења и примене система и платформи електронског плаћања, 
 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити на пословима дигиталног оглашавања и маркетинга,
 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити на дизајнирању и примени система за подршку одлучивању и менаџмент информационих система,
 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити пословима структурирања, складиштења и анализе великих количина пословних података,
 • образовање мастер пословног информатичара који ће радити пословима развоја предиктивних модела применом техника машинског учења и вештачких неуронских мрежа потребних за адекватно пословно одлучивање.


Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма на мастер академским студијама Економија и пословно управљање у потпуности усклађена.

 

Циљеви студијског програма

Циљеви Студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима увођења система и платформи електронске трговине, 
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима увођења система и платформи електронског плаћања, 
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима дигиталног оглашавања и маркетинга,
 • оспособљавање студента за практичан рад на системима за подршку одлучивању и менаџмент информационим системима,
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима структурирања, складиштења и анализе великих количина пословних података,
 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима развоја предиктивних модела применом техника машинског учења и вештачких неуронских мрежа потребних за адекватно пословно одлучивање.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • стицање знања и вештина из области система и платформи електронске трговине;
 • стицање знања и вештина из области система и платформи електронског плаћања;
 • стицање знања и вештина из области дигиталног оглашавања и маркетинга;
 • стицање знања и вештина потребних за примену и развој система за подршку одлучивању и менаџмент информационих система;
 • стицање знања и вештина потребних за примену и развој софтверских алата и техника машинског учења и вештачких неуронских мрежа;
 • стицање знања и вештина потребних за примену и развој софтверских алата и техника обраде великих количина података.

Циљеви Студијског програма су усклађени са стратегијом развоја Економског факултета у Крагујевцу у погледу модернизације наставних планова и програма у складу актуелним националним и светским технолошким трендовима.

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност праћења и примењивања савремених ИТ кретања и достигнућа у областима електронског пословања и вештачке интелигенције;
 • способност дизајнирања и увођења система и платформи електронске трговине;
 • способност увођења система и платформи електронског плаћања;
 • способност примене дигиталног оглашавања и маркетинга;
 • способност примене и увођења система за подршку одлучивању и менаџмент информационих система;
 • способност пројектовања и структурирања система за обраду великих количина података;
 • способност развоја предиктивних модела применом техника машинског учења и вештачких неуронских мрежа потребних за адекватно пословно одлучивање;
 • способност тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање, дизајнирање и коришћење система и платформи електронске трговине;
 • познавање и коришћење система и платформи електронског плаћања;
 • познавање и коришћење техника и алата дигиталног оглашавања и маркетинга;
 • познавање, пројектовање и коришћење система за подршку одлучивању и менаџмент информационих система;
 • познавање и коришћење технологија за складиштење и обраду великих количина података;
 • познавање и коришћење софтверских алата и техника машинског учења и вештачких неуронских мрежа.

 УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести